Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XIX/131/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XIX/131/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 czerwca 2016 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020,  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmianyna następujące przedsięwzięcia:

1.  Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 352.050,00 zł, zmniejszając wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 33.486,00 zł na zadanie pod nazwą "przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości  Brzostek" w km 0+117÷0+522 (405 mb).

2) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 122.312,00 zł w 2016 roku, w kwocie 166.482,00 zł w 2017 roku, w kwocie i 63.256,00 zł w 2018 roku.

2. Przedsięwzięcie pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", Projekt finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)      Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych, ustalając wartość projektu w wysokości 4.644.230,00 zł, w związku z przyjęciem do realizacji w 2016 roku instalacji na budynkach prywatnych po rozszerzeniu Projektu.

2)      Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2016 r. zwiększając limit  do kwoty 2.180.248,00 zł.

3)      Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach bieżących, ustalając wartość projektu w wysokości 34.024,00 zł.

4)      Zmienia się limit wydatków bieżących w poszczególnych latach  ustalając następujące kwoty:  15.819,00 zł w 2016 r., 1.882,00 zł w 2017 r.

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/131/16 Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 28  czerwca  2016 r.

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 -2020

 

 

            Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 - 2020, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2016 i 2017 roku, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do planu wydatków budżetowych na 2016 rok oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i przychodach gminy.

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

 

            W planie dochodów majątkowych w 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na Projekt pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie  1.411.891,00 zł,

- zwiększa się dochody z tytułu wpłat własnych mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej (netto) w kwocie 155.277,00 zł,

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie azbestu w kwocie 12.216,88 zł.

 

W planie wydatków majątkowych w 2016 roku dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnychna zadaniu inwestycyjnym "przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości  Brzostek" w km 0+117÷0+522 (405 mb) o kwotę 33.486,00 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania,

- zwiększa sie wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"w kwocie  767.368,00 zł w związku z rozszerzeniem Projektu w 2016 roku, 

- zwiększa się wydatki na usuwanie azbestu z budynków w kwocie 14.578,88 zł,

- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pod nazwą:

1) "budowa miejsc postojowych na odcinku ok. 50mb wzdłuż drogi gminnej dz. nr ewid. 555 w miejscowości Nawsie Brzosteckie na terenie Gminy Brzostek" w kwocie 50.000,00 zł,

2) budowa zjazdu z drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 113 na drogę powiatową relacji Brzostek-Smarżowa  (dz. nr ewid.75) w miejscowości Nawsie Brzosteckie na terenie gminy Brzostek w kwocie 10.000,00 zł,

3) "przebudowa dachu na budynku usługowym w Głobikówce" w kwocie 30.000,00 zł,

4) udzielenie dotacji dla OSP Skurowa na "zakup samochodu strażackiego" na kwotę 60.000,00 zł.

w zakresie dochodów i  wydatków bieżących

             W planie dochodów bieżących w 2016 roku dokonuje się zwiększeń o kwotę 530.584,00 zł w związku ze zmianą wysokości dotacji na pomoc społeczną w kwocie 487.584,00 złoraz z budżetu województwa na remonty dróg rolniczego użytkowania w kwocie 43.000,00 zł.  Natomiast zmniejszenia dochodów bieżących dotyczą zmniejszenia planowanej kwoty dotacji w wysokości 5.470,00 zł z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na Projekt solarny.

             W planie wydatków bieżących w 2016 roku dokonuje się zwiększeń o kwotę 476.827,00 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz remont dróg rolniczego przeznaczenia.

 Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-         na koniec roku 2016 –    8.749.297,84 zł,

-         na koniec roku 2017 –    4.200.000,00 zł,

-         na koniec roku 2018 –    1.000.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –       200.000,00 zł.

             W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 3.449.297,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie spłaty kredytów z poprzednich lat w kwocie 2.300.000,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek",  realizowanego ze środków  Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1.149.297,84  zł.

 Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-         na koniec roku 2016 –  2.900.000,00 zł,

-         na koniec roku 2017 –  4.549.297,84 zł, (w tym: kwota 1.149.297,84 zł - refundacja)

-         na koniec roku 2018 –  3.200.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 –     800.000,00 zł,

-         na koniec roku 2020 –     200.000,00 zł.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 131
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-07-06 09:37:41)
rozmiar pliku: NAN
zał 131-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-07-06 09:38:05)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz