Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XX/137/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela

 

Uchwała Nr  XX/137/16

Rady miejskiej w brzostku

z dnia 14 lipca 2016 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę obejmuje: 

1) odbiór ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej bez ograniczeń ilościowych jeden raz w miesiącu, a z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich  nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w mieście bez ograniczeń ilościowych raz na dwa tygodnie, a z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów następujących frakcji:

a) szkła, 

b) papieru, 

c) zbieranych łącznie: tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

d) metali,

e) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych, 

f) odpadów pozostałych po segregacji

2) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących frakcji: 

a) odpadów zielonych, 

b) tekstyliów, 

c) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

d) zużytych baterii i akumulatorów, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

h) szkła okiennego, 

i) zużytych opon, 

j) zimnych popiołów, 

k) styropianu budowlanego i opakowaniowego; 

3) odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych dwa razy w roku frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego i zimnych popiołów; 

4) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1; 

5) worki na frakcje odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1. lit. a-f.

2. Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę obejmuje: 

1)  odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej bez ograniczeń ilościowych jeden raz w miesiącu, a z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ze wszystkich  nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w mieście bez ograniczeń ilościowych raz na dwa tygodnie, a z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów,

2) przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji wymienionych w §1 ust.1 pkt 1 i 2,

3) odbiór z nieruchomości bez ograniczeń ilościowych dwa razy w roku posegregowanych frakcji odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały z wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła okiennego i zimnych popiołów, 

4)  worki na odpady komunalne zmieszane.

§ 2.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Szkotnia 22 w Brzostku świadczy usługi przyjmowania odpadów zebranych w sposób selektywny od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 13.00 z wyjątkiem świąt. 

§ 3.

1)   Odpady posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi  w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek traktowane będą jako odpady zmieszane 

2)   Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Brzostku pisemnie lub telefonicznie (tel. 146803006) w terminie 3 dni od zdarzenia

§ 4.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz