Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Organizacje pozarządowe: Zarządzenie nr 88/16 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017&#

Zarządzenie Nr 88/16

Burmistrza Brzostku
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

 

Zgodnie z art. 5a. ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 446 oraz uchwały Nr XLIII/307/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Brzostku zarządza co następuje:

§1.

1. Uruchamiam procedurę, której przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”

2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 26 sierpnia 2016 roku do 8 września 2016 roku.

3. Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu programu, o którym mowa w ust 1.

4. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Brzostek.

5. Projekt „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. Wersja papierowa programu dostępna jest w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Brzostku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

7. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Bernadeta Chajec- młodszy referent ds. organizacyjnych

§ 2

1. Zgłaszane uwagi i opinie dokumentowane są w formie formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wypełnione formularze można składać bezpośrednio w sekretariacie lub biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Brzostku (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2016 roku do godziny 1530.

3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie i przedstawia je Burmistrzowi Brzostku.

4. Wyniki konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzostek.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz