Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXI/147/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gm

UCHWAŁA Nr XXI/147/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 6n. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016r., poz.250)  w celu zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie papierowej  składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mogą składać deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl

2.Format elektroniczny wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określony jest  w formacie danych XML.

3.Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały

4. Dokument XML, o którym mowa w § 2  pkt 2 zgodny jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP  na podstawie art.19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)

5. Deklaracja określona w § 2 pkt 2  niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz.262)  lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a  i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114)

6. Deklaracja o której mowa w § 1 ma być zgodna z opublikowaną na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzostek

 

§ 3. Wypełnioną deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Miejskim w Brzostku,  ul. Rynek 1 w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o której mowa w §1 i §2, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Brzostek:

-  oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości, stanowiące załącznik do deklaracji, w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone według wzoru określonego uchwałą o której mowa w § 6 zachowują moc prawną do czasu złożenia nowych deklaracji na wzorze określonym niniejsza uchwałą

 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/139/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzostek

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-08-30 14:18:15)
rozmiar pliku: NAN
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-08-30 14:18:25)
rozmiar pliku: NAN
załącznik nr 2
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2016-10-27 13:14:15)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz