Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXII/151/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/15 z 20.10.2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu

Uchwała Nr XXII/151/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 września 2016 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.

 

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn.  zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

1. W uchwale Rady Miejskiej w Brzostku Nr X/43/15 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 "§ 1.  1. Gmina Brzostek udziela Powiatowi Dębickiemu, pomocy finansowej na realizację następujących zadań własnych Powiatu:

 

1) zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323R Frysztak - Klecie w km 12+463-12+560" w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

 

2) zadanie pod nazwą "Rozbiórka starego i budowa nowego mostu na potoku Kamionka w miejscowości Siedliska- Bogusz w ciągu drogi powiatowej Nr 1316R Głobikowa - Siedliska-Bogusz wraz z dojazdami" w kwocie 440.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

2. Na realizację zadań wymienionych w ust. 1 przeznacza się w budżecie 2016 roku, środki finansowe w wysokości 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)."

 

2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§  2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz