Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIII/159/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie GminyBrzostek

 

UCHWAŁA Nr XXIII/159/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 16 listopada 2016 r.

 

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brzostek.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 § 1.

Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości:

1)    od gruntów:

a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni,

b)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  – 4,41 zł od 1 ha powierzchni,

c)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od 1 m2 powierzchni,

d)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,50 zł od 1 m2 powierzchni.

 

2)    od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych – 0,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,53  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)    od budowli – 2 % ich wartości.

 

§ 2.

Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem określonym w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzostku Nr XII/78/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz