Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIII/162/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie okreslenia wysokosci i zasad udzielania oraz rpzliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Brzostek

Uchwała Nr XXIII/162/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Brzostek

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Określa się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Brzostek dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Brzostek w kwocie 100 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka.

2. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Brzostek i podmiot prowadzący klub dziecięcy.

§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego klub dziecięcy.

2. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w tym; gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne.

3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Urzędu Miejskiego w Brzostku nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem § 5.

4. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć statut oraz regulamin organizacyjny klubu dziecięcego.

5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotację celową przekazuje się w ratach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia miesiąca którego dotyczy wniosek, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Warunkiem przekazania dotacji w terminie określonym w ust. 1 jest dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Brzostku w terminie do dnia 10 każdego miesiąca informacji o liczbie dzieci objętych opieką wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność.

3. W przypadku nie złożenia informacji w terminie wskazanym w ust. 2, dotacja celowa zostanie przekazana w ciągu 7 dni od złożenia informacji. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty, o której mowa w § 1

ust. 1.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja, przedłożyć roczne rozliczenie dotacji.

2. Niewykorzystana lub pobrana w nadmiernej wysokości kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

3. Dotacje celową należy wykorzystać w danym roku budżetowym.

4. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane są do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

5. Wzór rocznego rozliczenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.  Warunkiem przyznania dotacji na rok 2017 jest złożenie wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1 w terminie 15 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-11-17 13:33:55)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz