Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIV/167/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji przez Gminę Brzostek Projektu pn.\\

UCHWAŁA Nr XXIV/167/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji przez Gminę Brzostek Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2016r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Rada Miejska w Brzostku zgłasza wolę przystąpienia do Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE.
 2. Projekt realizowany będzie przez Gminę Pilzno, jako Partnera wiodącego Projektu wraz z następującymi Partnerami Projektu:

1)    Gmina Brzostek,

2)    Gmina Czarna.

 1. Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na domach prywatnych na terenie Gmin uczestniczących w Projekcie.
 2. Planowany termin realizacji Projektu: lipiec 2017 r. – 31.12.2018 r.
 3. Planowana wartość Projektu: 15,5 mln zł, w tym dofinansowanie: 70% wydatków kwalifikowanych. Każda z Gmin uczestniczy w Projekcie w 1/3 wartości Projektu ogółem.
 4. Projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków, o których mowa w ust. 1.
 5. Gmina Brzostek udzieli Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do należytej realizacji zadania obejmującego przygotowanie, przeprowadzenie i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu.


  § 2
 1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Gminy Brzostek oraz Partnerów Projektu wskazanych w § 1 ust. 2 określone zostaną w Umowie partnerskiej stanowiącej załącznik do dokumentacji aplikacyjnej.
 2. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do podpisania Umowy partnerskiej.
 3. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Gminę Pilzno funkcji Lidera Projektu i reprezentowania Gminy Brzostek oraz Gminy Czarna wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do zawarcia w imieniu  i na rzecz Gmin Partnerskich Umowy o dofinansowanie Projektu.

  § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz