Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK
Nr XXIV/168/16  Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 grudnia 2016 roku

            Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 56.075.129,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały.

2.    Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 53.186.069,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.889.060,00 zł.

§ 2. Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 56.424.366,00 zł, jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.300.582,00 zł, w tym:

1)  wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 24.930.525,00 zł, z czego:

a)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.702.753,00 zł,

b)  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.227.772,00 zł,

2)  dotacje na zadania bieżące – 3.196.527,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.108.530,00 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 240.000,00 zł,

5) wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj.: przedsięwzięcie finansowane z wydatków bieżących w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 12.368,00 zł,(dział 900, rozdział 90005).

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.123.784,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.123.784,00 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)   wydatki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obszar tematyczny "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" na Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 388.432,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy.

2)  wydatki w ramach "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020" w 2017 roku na realizację następujących zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

a) "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej"w kwocie 337.049,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy,

b) "Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni w szkole podstawowej w Brzostku"w kwocie 573.664,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy.

3)  wydatki w ramach projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2014-2020" na zadania:

a) "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie" w kwocie 40.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

b) "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku" w kwocie 40.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

c) "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku" w kwocie 44.968,00 zł (dział 900, rozdział 90001), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy.

4)  wydatki na przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa"na zadania:

a) "budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej" w kwocie 200.000,00 zł (dział 400, rozdział 40002), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

b) "budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej" w kwocie 150.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy.

5)  wydatki na przedsięwzięcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, działanie 4.4 Kultura, na zadanie pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek" w kwocie 400.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 cytowanej ustawy.

 § 3 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 349.237,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 349.237,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.898.534,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.549.297,84 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3. Określa się przychody pochodzące z kredytów na finansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 1.498.534,84 zł, tj. w kwocie większej niż planowany deficyt budżetu w kwocie 349.237,00 zł, jako skutek zaplanowania dochodów przeznaczonych na spłatę długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek".

4.   Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.498.534,84 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.400.000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 93.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 157.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwę celową w kwocie 575.000,00 zł na wydatki oświatowe w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2017 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 18.515.256,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały.

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.).

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 137.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł, jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

  1. Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację:

a) zadań własnych (bieżących) Powiatu pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka w km 1+567 - 3+677" w kwocie 200.000,00 zł oraz "Remont drogi powiatowej Nr 1231R Brzostek-Skurowa gr. powiatu - Błażkowa w km 0+565 - 1+100 " w kwocie 150.000,00 zł,

b) zadań własnych (majątkowych) Powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka - budowa chodnika w km 0+377 - 1+500" w kwocie 300.000,00 zł oraz "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek-Smarżowa 3+440 - 11+232" w kwocie 470.000,00 zł.

2. Wydatki na dotację celową na powierzenie Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie 3.000,00 zł.

 

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na łączną kwotę – 850.000,00 zł, jak Tabela Nr 6, załączona do uchwały.

 

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), przeznacza się na realizację  zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł, jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały.

 

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.186.408,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 805.119,00 zł jak, załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,
  2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  3. dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-01-03 14:28:06)
rozmiar pliku: NAN
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-01-24 11:28:06)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz