Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIV/169/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020

UCHWAŁA Nr XXIV/169/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

 1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się okres realizacji Projektu, wydłużając okres realizacji projektu do 2017 roku.

2)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach majątkowych, ustalając wartość projektu w wysokości 5.042.873,00 zł.

3)       Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2017 r. zwiększając limit do kwoty 388.432,00 zł.

4)       Zmienia się całkowitą wartość projektu w wydatkach bieżących, ustalając wartość projektu w wysokości 36.580,00 zł.

5)       Zmienia się limit wydatków bieżących w 2017 r. zwiększając limit wydatków do kwoty 12.368,00 zł.

 

§ 3.  Dokonuje się zmian poprzez skreśleniez wykazu przedsięwzięć w wydatkach majątkowych wynikających z opracowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020" przewidzianego do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z tych środków, następujących zadań:

1. Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacje budynków przeznaczonych na lokale mieszkalne" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2017 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia (udział własny) ustala się w wysokości 76.500,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 52.500,00 zł w 2017 roku i w kwocie 24.000,00 zł w 2018 roku.

2. Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości 381.050,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 166.482,00 zł w 2017 roku, w kwocie 63.256,00 zł w 2018 roku.

3. Przedsięwzięcie pod nazwą "Oświetlenie uliczne, montaż lamp solarno-hybrydowych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2020.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości  1.035.000,00 zł.

3)  Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 210.000,00 zł w 2017 roku, w kwocie 200.000,00 zł w 2018 roku, w kwocie 300.000,00 zł w 2019 roku i w kwocie 275.000,00 zł w 2020 roku.

 

§ 4.  Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych planowane do realizacji w latach 2017 - 2020 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj.:

1. Projekt pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku obejmujący następujące zadania:

      1.1. "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie",

     1.2.  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku",

     1.3. "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada wBrzostku".

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2019.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości 4.609.400,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 124.968,00 zł w 2017 roku, oraz w kwocie 4.187.699,00 zł w 2018 roku.

2. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" przez Urząd Miejski w Brzostkuobejmującenastępujące zadania:

2.1. "budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej"

2.1. "budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej"

 

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości 2.115.190,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 350.000,00 zł w 2017 roku, oraz w kwocie 1.700.000,00 zł w 2018 roku.

3. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, działanie 4.4 Kultura, zadanie pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek" przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości  1.400.000,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł w 2017 roku, w kwocie 955.580,00 zł w 2018 roku.

 § 5.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty  6.933.279,00 zł  w 2018 r., oraz 90.000,00 zł w 2020 r.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/169/16 Rady

 Miejskiej  w Brzostku z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

 

 

Przyjmując zmiany w prognozowaniu dochodów Gminy Brzostek posłużono się założeniami makroekonomicznymi jakie zostały przyjęte przy opracowywaniu Projektu Budżetu Państwa na rok 2017, projektami uchwał Rady Miejskiej w sprawie podatków i opłat na 2017 rok, oraz zawartymi umowami i porozumieniami w sprawie realizacji programów i projektów współfinansowanych ze środków dotacyjnych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.

Dochody roku 2017 zostały wyszacowane na łączną kwotę 56.075.129,00 zł w tym dochody majątkowe zostały wyszacowane na kwotę 2.889.060,00 zł, a dochody bieżące na kwotę 53.186.069,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadnia inwestycyjne przyjęto na podstawie zawartych umów tj.

- dotacja z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na projekt pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie  951.323,00 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 327.00,00 złustalono zgodnie z wyceną gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 22.000,00 zł oraz ze sprzedaży gruntów budowlanych i zabudowanych 305.000,00 zł,

- planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 866.396,00 zł na przebudowę drogi gminnej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,

- planowana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II w 2017 r.  220.106,00 zł, a w 2018 roku 394.372,00 zł,

- refundacja poniesionych wydatków w ramach RPO WP na zrealizowane zadnie inwestycyjne pod nazwą "Termomodernizacja budynku oświatowego z przeznaczeniem na przedszkole w Brzostku" w kwocie 524.235,00 zł.

 

            Planowane dochody bieżące zostały przyjęte na rok 2017 na podstawie przedstawionych decyzji Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Biura Wyborczego - Delegatura w Rzeszowie, przekazanego przez Ministra Finansów projektu subwencji ogólnej dla gminy i projektu kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zostały wyszacowane według projektów uchwał z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień.

            W stosunku do przewidywanego wykonania planu 2016 roku, przyjęty plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy o 11,52%.  Istnieje ryzyko niezrealizowania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych porównując do obecnego wykonania dochodów, niemniej jednak pozostałe dochody bieżące, które realizuje gmina są bardzo realistycznie oszacowane. Nie wprowadzono planu dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych, co do których toczy się postępowanie egzekucyjne bądź zabezpieczono należności hipotecznie na majątku dłużników. Część dochodów z zaległych podatków na pewno zostanie zrealizowana, a wówczas będzie możliwość zwiększenia dochodów własnych, podobnie jak w roku bieżącym.

            Dochody bieżące w 2017 roku są mniejsze o kwotę 18.995,87 zł w stosunku do planowanego wykonania za III kwartał 2016 roku. Spadek projektowanych dochodów budżetu na 2017 rok wynika stąd, iż w 2016 roku gmina otrzymała z budżetu wojewody dotacje na dofinansowanie zadań bieżących takich jak: dożywianie dzieci w szkołach, stypendia szkolne i wyprawka szkolna, zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które to dotacje zostały pozyskane w ciągu 2016 roku, czego nie można zakładać przy projektowaniu budżetu na 2017 rok. Istotny wpływ na wysokość szacowanych dochodów ma projektowana subwencja ogólna na rok 2017, która w stosunku do roku 2016 jest wyższa tylko o 158.170,00 zł. Znacznie wyższe są natomiast planowane dotacje w 2017 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwłaszcza na wprowadzony w 2016 roku Rządowy Program Pomocy Rodzinie "500 plus", który spowodował wzrost dotacji w 2016 roku o kwotę około dziesięciu mln zł, a w 2017 roku o kwotę ponad jedenastu mln zł.

Prognozowane dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w latach 2017 - 2020 są szacowane o 4,0 % wyższe (rok do roku) niż plan na rok 2017, ponieważ średnia wykonania dochodów z tytułu subwencji w latach, 2014, 2015, 2016 wykazuje wzrost o wskaźnik około 4,0 %, co sugeruje podobny wzrost kwoty subwencji w kolejnych latach.

 

Wysokość subwencji jest ściśle powiązana z wykonaniem dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych z lat poprzednich. Tak, więc wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2017 jest ustalana na podstawie dochodów wykazanych w sprawozdawczości Rb-27S i Rb-PDP za rok 2015. Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych w roku 2015 nie odbiega znacząco od przewidywanego wykonania na rok 2016, co pozwala prognozować, że dochody z subwencji w latach 2018-2020 są prawidłowo szacowane.Przy prognozowaniu dochodów z tytułu subwencji, można również posłużyć się wskaźnikiem tempa wzrostu gospodarczego, który jest szacowany na 3,8 %.

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych posłużono się danymi z wykonania wydatków budżetu gminy z lat przeszłych, przewidywanym wykonaniem za rok 2016, wartościami wynikającymi z projektu budżetu państwa na 2017 rok i wskaźnikami makroekonomicznymi do budżetu państwa. Przyjęto założenie, że przy podjęciu odpowiednich działań efektywnościowych i racjonalizujących, dążyć będzie się do pokrycia strony wydatkowej stroną dochodową. W budżetowaniu na następne lata będzie się ograniczać dynamikę wydatków bieżących, a w szczególności związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

            Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyszacowano w 2017 roku na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki budżetowe przy aktualnym zatrudnieniu. Poziom tych wydatków znacznie zmieni się w styczniu 2017 roku po uruchomieniu rezerwy celowej, którą zaprojektowano w kwocie 575.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2016 rok na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, oraz po zatwierdzeniu planów dokształcania nauczycieli w 2017 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego znacznie wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok w związku z zaplanowaną inwestycją pod nazwą "Budowa archiwum na potrzeby urzędu miejskiego w Brzostku" na kwotę 400.000,00 zł. W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych nazwa zadania została zmieniona, a inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć jako "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek".

 

W kolejnych latach planuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych w stosunku do obecnej prognozy, między innymi ze względu na zmianę nakładów i zmianę harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" oraz realizacją przedsięwzięcia wprowadzonego w ramach opracowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015 - 2020" pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II .

Ze względu na ograniczenia budżetowe oraz niemożność ubiegania się o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej, jak również fakt, że są one realizowane w mniejszym zakresie ze środków własnych gminy, skreśla się niektóre przedsięwzięcia wynikające z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015 - 2020", są to:

1. Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacje budynków przeznaczonych na lokale mieszkalne",

2. Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych",

3. Przedsięwzięcie pod nazwą "Oświetlenie uliczne, montaż lamp solarno-hybrydowych".

Ponadto zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową w związku z pojawieniem się możliwości składania wniosków o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

            W ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle został złożony wniosek na Projekt pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" obejmujący następujące zadania:

1. "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie",

2.  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku",

3.  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada wBrzostku".

            Na podstawie kosztorysu inwestorskiego ustalono koszty przedsięwzięcia na kwotę 4.609.400, zł, przy szacowanym dofinansowaniu w kwocie 2.621.060,00 zł. Planuje się rozliczenie zadania do końca 2019 roku, a główne koszty planuje sie ponieść w 2018 roku.

 

Na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych, planuje sie zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, w kwocie 2.000,000,00 zł.

Planuje się również nowe przedsięwzięcie w ramach PROW na lata 2014-2020 obejmujące dwa zadania tj. "Budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej" i "Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej" szacowane na łączną kwotę 2.115.190,00 zł, z zakładanymi wydatkami w 2017 roku w kwocie 350.000,00 zł i w roku 2018 w kwocie 1.700.000,00 zł.

 

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-         na koniec roku 2016 –    8.749.297,84 zł,

-         na koniec roku 2017 –    9.098.534,84 zł,

-          na koniec roku 2018 –    9.098.534,84 zł, (w tym kredyt 2.000.000,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE)

-         na koniec roku 2019 –    4.298.534,84 zł.

            W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 4.898.534,84 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat, finansowanie deficytu budżetu oraz na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych i powiatowych.

            W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie 1.800.000,00 i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-         na koniec roku 2017 – 4.549.297,84 zł,

-         na koniec roku 2018 – 3.800.000,00 zł,

-         na koniec roku 2019 – 4.800.000,00 zł, (w tym splata  kredytu 2.000.000,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE)

-         na koniec roku 2020 – 4.298.534,84 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz