Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIV/171/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

UCHWAŁA Nr XXIV/171/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. 

 

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.)  oraz art. 42  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały Nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 czerwca 2012 roku  w sprawie  uchwalenia  statutu   Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku zmienionego uchwałą Nr XIII/87/15  z dnia 30 grudnia 2015 r.  wprowadza się następujące zmiany;

1)  § 5 otrzymuje brzmienie; „§ 5 1. Zakład posiada osobowość prawną. 2. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku jest wpisany do krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000178713

2) W § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie; „§ 8.1. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia oraz promocji zdrowia.”

3) W § 12 lit. „b” otrzymuje brzmienie; „b/ Ośrodek Zdrowia w Smarżowej, Smarżowa 76a”

4) W §13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu; „ 14) Pielęgniarkę koordynującą,         15) Stanowiska pracy techniczno-gospodarcze.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz