Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVI/250/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/250/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 listopada 2009 roku
 

w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. "a" i pkt. 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, zm.: z 2006 r., Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r., Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r., Nr 56, poz. 458) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach w gminie Brzostek w następującej wysokości:

1.        Przy sprzedaży towarów z ręki, kosza, wiadra, skrzynki  lub z placu za zajęcie 1m2 powierzchni  - 1,00 zł.

2.        Przy sprzedaży towarów z samochodu osobowego i przyczepy  -  5,00 zł.

3.        Przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych  -  10,00 zł. 

§ 2.

1.        Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.        Poboru opłaty targowej dokonywać będzie inkasent w osobie Pana Zdzisława Tułeckiego. 

§ 3.

Prowadzący handel są obowiązani do zapłaty opłaty targowej w chwili wezwania do jej uiszczenia przez inkasenta. 

§ 4.

Opłata targowa pobierana jest w gotówce bezpośrednio na miejscu w dniu dokonywania sprzedaży na podstawie druku opłaty targowej ujętego w ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Brzostku. 

§ 5.

Inkasent przekazuje na bieżąco wpływy z tytułu opłaty targowej do kasy Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy budżetu Gminy w dniu następnym. 

§ 6.

Z tytułu opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości  25 % osiągniętych wpływów z inkasa.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/249/2005 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek. 

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz