Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXVI/178/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XXVI/178/17
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 09 lutego 2017 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2017 r. zwiększając limit do kwoty 1.165.304,00 zł.

2)       Zmienia się limit wydatków bieżących w 2017 r. zwiększając limit wydatków do kwoty 15.153,00 zł.

 

§ 3.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/178/17  Rady
 Miejskiej  w  Brzostku  z  dnia 09 lutego 2017 roku

 Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

                Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w 2017 roku, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do planu wydatków budżetowych na 2017 rok oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i przychodach gminy.

 w zakresie wydatków majątkowych

W planie wydatków majątkowych w 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa sie wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"w kwocie  776.872,00 zł w związku z niepełną realizacją inwestycji w 2016 roku i przeniesieniem planowanych wydatków na 2017 rok, 

- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą "przebudowa dróg gminnych w kwocie 504.143,00 zł, oraz na wykonanie "projektu rewitalizacji Rynku w Brzostku" w kwocie 44.280,00 zł.

w zakresie dochodów i  wydatków bieżących

W planie wydatków bieżących w 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"w kwocie  2.785,00 zł w związku z niepełną realizacją inwestycji w 2016 roku i przeniesieniem planowanych wydatków na 2017 rok, 

- zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami z poprzedniego roku.

W planie dochodów bieżących w 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

zwiększa się dochody bieżące w kwocie 22.000,00 zł z tytułu planowanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych.

                 Dokonano zmian w planie przychodów zwiększając plan przychodów na 2017 rok o kwotę 472.782,16,00 zł polegające na wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 1.971.317,00 zł, powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszeniu spłat kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwoce 1.498.534,84 zł.  

                 Dokonano zmian w planie rozchodów zmniejszając plan rozchodów na 2017 rok o kwotę 855.297,84 zł, w związku z zaciągnięciem w 2016 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 294.000,00 zł, tj. w mniejszej kwocie niż planowano (1.149.297,84 zł), co powoduje zmniejszenie rozchodów w 2017 roku o kwotę  855.297,84 zł.

 Na podstawie zawartych i zrealizowanych umów oraz opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-          na koniec roku 2016 –    7.894.000,00 zł,

-          na koniec roku 2017 –    7.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2018 –    7.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2019 –    2.800.000,00 zł.

                 W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 3.400.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie spłaty kredytów z poprzednich.

 Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-          na koniec roku 2016 –  2.900.000,00 zł,

-          na koniec roku 2017 –  3.694.000,00 zł, (w tym: kwota 294.000,00 zł - refundacja)

-          na koniec roku 2018 –  3.800.000,00 zł,

-          na koniec roku 2019 –  4.800.000,00 zł,

-         na koniec roku 2020 –  2.800.000,00 zł.

drukuj pobierz pdf    

wstecz