Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXVI/180/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiazujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Brzostek oraz o

UCHWAŁA Nr XXVI/180/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru  do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Brzostek  oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1)    kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Brzostek  dla których Gmina Brzostek jest organem prowadzącym wraz z przyznaną tym kryteriom liczbą punktów,

2)    dokumenty niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

 

Lp.

 

 Kryterium

 

 Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

 

 Liczba pkt.

 

1.

 

 Kandydat, podlegający obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu

 

 Oświadczenie rodziców lub                                            opiekunów prawnych

5 pkt

 

2.

 

 Kandydat, którego oboje rodzice pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym

 

 Oświadczenie rodziców lub                                            opiekunów prawnych

 10 pkt

 

3.

 

 Kandydat posiadający rodzeństwo, które kontynuuje edukację przedszkolną i szkolną w placówce do której prowadzona jest rekrutacja

 

 Oświadczenie rodziców lub                                            opiekunów prawnych

 5 pkt

 

4

Dochód na osobę w rodzinie kandydata  nie przekracza 150% kwoty o której mowa  w art.5 ust.1 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z póź. zm.)

 Oświadczenie rodziców lub                                            opiekunów prawnych

5 pkt

 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr VI/21/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz