Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXVI/181/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każde

UCHWAŁA Nr XXVI/181/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty do ich potwierdzenia dla kandydatów do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Brzostek. Powyższe kryteria określa się dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

 

 

 Kryteria

 

 liczba punktów

 

 Dokumenty do potwierdzenia kryteriów

 

1)

 

 Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Brzostek

 

 20

 

 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 

2)

 

 Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole rekrutującej

 

 10

 

 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 

3)

 

 Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w szkole rekrutującej

 

 5

 

 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 

4)

 

 Dochód na osobę w rodzinie kandydata  nie przekracza 150% kwoty o której mowa  w art.5 ust.1 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z póź. zm.)

 5

 

 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych

 

 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XVI/96/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzostek dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz