Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Bukowej

Burmistrz Brzostku

 

N/z:MKOŚ.6840.5.2017                                                                          Brzostek dnia 13 lipca 2017r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I  PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO                          (LICYTACJI)  na sprzedaż działki zabudowanej  oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 o pow. 0,17 ha  (1700m2) położonej w Bukowej, objętej KW Nr RZ1D/00059593/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącą własność Gminy Brzostek, wolną od obciążeń.

 

1. I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony(Licytacja) przeprowadzony został   w dniu  

     06 lipca 2017 roku na godzinę 11 00 w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Brzostku  w Sali  

     Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 127

    o pow. 0,17 ha (1700 m2) położonej w Bukowej, objętej KW Nr RZ1D/00059593/8,

    prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek,

    wolnej od obciążeń.

 

3. Cena wywoławcza dla działki nr 127 położonej w Bukowej wynosiła 349 756,00 zł

    (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych) 

 

4. Wadium dla działki nr 127 położonej w Bukowej wynosiło 35 000,00 zł (słownie :

    trzydzieści pięć tysięcy złotych)  i było płatne do dnia 03 lipca 2017 r.

 

  Przetarg nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium.

 

  Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

 

Brzostek, dnia 13 lipca 2017 r.

 

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza  

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej – stanowiącej własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowanej położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu  następująca nieruchomość:

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym i garażowym o powierzchni 0,17 ha

( 1700 m 2 ) położona w Bukowej, objęta Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.

Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze krajowej nr 73 w odległości około 4 km od Brzostku. Teren uzbrojony w sieć elektryczną i gazową. Dobry dostęp do obiektów handlowo- usługowych. Dojazd z drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło.  

Działka nr 127 położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

Działka zabudowana jest budynkiem jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym z poddaszem użytkowym z trzema lokalami mieszkalnymi. Budynek o  powierzchni zabudowy 292,77 m 2 , kubaturze 1712,71 m 3 , powierzchni użytkowej 379,93 m piwnica o wysokości 2,20 m o pow. 21,03 m 2 , parter o wysokości 3,10 m o pow. 231,84 m 2 , poddasze o wysokości 2,30 m o pow. 127,06 m

Budynek w średnim stanie technicznym, ściany i posadzki zawilgocone, popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak ogrzewania parteru. Fundamenty żelbetowe, ceglane, ściany z  cegły ceramicznej i pustaka betonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych, strop nad piwnicą ceglany, nad parterem żelbetonowy, na poddaszu drewniany,  dach z drewnianą konstrukcją pokryty blachą ocynkowaną, tynki wapienno- cementowe i płytki ceramiczne, posadzki pokryte wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, w poddaszu parkiet i panele podłogowe, stolarka drewniana, okna PCV, instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, elewacja z tynku cementowo- wapiennego. 

 

Budynek gospodarczy parterowy o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 48,96 m2 , powierzchni użytkowej 39,19 m 2 i kubaturze 146,88 m3 . Fundamenty żelbetowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, stropodach żelbetowy pokryty papą na lepiku, posadzka gładź cementowa, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. Budynek w średnim stanie technicznym, zużyty czasem prawidłowego użytkowania.

Nr działki

Powierzchnia (m 2)

Wartość rynkowa

prawa własności do nieruchomości gruntowej  (zł)

Wartość

Budynku

(zł )

Wartość

garażu

(zł )

Koszt sporządzenia dokumentacji

(zł)

Cena wywoławcza nieruchomości

brutto 

(zł)

Wadium

(zł )

127

1700

22 561,-

317 120,-

9 475,-

600,-

349 756,-

35 000,00

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ w URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W DNIU 06 LIPCA 2017 ROKU

O GODZ. 11 00 W SALI KONFERENCYJNEJ

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych ) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 03 lipca 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel. 014/ 6803005.

 

Brzostek , dnia 26.05.2017 r.

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz