Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXI/213/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostku

UCHWAŁA Nr XXXI/213/17

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446  z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)  - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza Brzostku wniesionej przez Państwa: Renatę Gicala, Grażynę Lemek i Krzysztofa Lemek, w kwestii dotyczącej działania na ich szkodę oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Brzostku uznaje skargę za nie zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/213/2017

Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi

 na Burmistrza Brzostku

 

       Rada Miejska w Brzostku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia  16 maja 2017r. oraz opinią uzupełniającą z dnia 19 czerwca 2017 r. dotyczącą badania skargi wniesionej przez Renatę Gicala, Grażynę Lemek i Krzysztofa Lemek, w kwestii dotyczącej działania na ich szkodę stwierdza, że Komisja badając skargę:

1)    analizowała wszystkie zarzuty podnoszone w skardze

2)    zapoznała się z dokumentacją w sprawie

3)    wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Burmistrza Brzostku i Sekretarza Gminy.

Jak wynika z treści skargi i złożonych wyjaśnień, Burmistrz Brzostku działa  w granicach prawa prowadząc działania mające na celu wykonanie inwestycji drogowej na odcinku Drogi Krajowej Nr 73 i ul. Mariana Nałęcza Mysłowskiego korzystając ze specustawy. Ten sposób załatwiania nie wymaga otrzymania zgody właściciela na przejęcie gruntu.

Podnoszony w skardze na Burmistrza Brzostku argument o zaginięciu pisma od pani Grażyny Lemek został wnikliwie zbadany. Po analizie przedstawionych dokumentów wynika, że pismo takie wpłynęło do Urzędu, zostało zadekretowane przez Burmistrza do kierownika referatu inwestycji. Zaznaczyć należy, że praca  pracowników Urzędu nie podlega nadzorowi Komisji Rewizyjnej.

Wobec powyższego skargę na Burmistrza Brzostku w kwestii dotyczącej działania na szkodę: Państwa: Renaty Gicala, Grażyny Lemek, Krzysztofa Lemek uznaje się za nie zasadną.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz