Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXII/217/17 z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

 

 

UCHWAŁA Nr XXXII/217/17
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 13 lipca 2017 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się limit wydatków majątkowych w 2017 r. zmniejszając limit do kwoty 1.072.703,60 zł w związku z oszczędnościami wydatków po rozliczeniu zadania i zwrocie podatku Vat.

2)       Zmienia się limit wydatków bieżących w 2017 r. zmniejszając limit wydatków do kwoty 12.624,03 zł w związku z oszczędnościami wydatków po rozliczeniu zadania i zwrocie podatku Vat.

2. Projekt pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy", planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 3.874.788,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w 2017 roku o kwotę 180.000,00 zł, na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" w związku z poszerzeniem zakresu zadania i w związku ze zmianą kosztów realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

2) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 1.090.713,00 zł w 2017 roku.

 

§ 3.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/217/17  Rady

 Miejskiej  w  Brzostku   z  dnia  13  lipca  2017 roku

 

 Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

 

                Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020,  jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków bieżących i majątkowych gminy w 2017 roku, oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy w 2017 roku.

 w zakresie dochodów i wydatków bieżących

                 Zmniejsza się planowane wydatki bieżące gminy o kwotę 73.805,98 zł,w związkuz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania bieżącego obejmującego "modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach - Smarżowa, dz. o nr ewid. 595/2, 696 oraz - Przeczyca, dz. o nr ewid. 657", współfinansowanego w kwocie 37.000,00 zł ze środków stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej zgodnie z uchwałą Nr 303/6105/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2017 r.

 w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

                 W planie dochodów majątkowych w 2017 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 60.000,00 zł, w związku przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku szkoły w Gorzejowej" oraz przyznaniem pomocy finansowej w ramach "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020" w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pod nazwą "Modernizacja infrastruktury sportowej we wsi Siedliska Bogusz".

                 W planie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesień - zwiększeń wydatków o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" w związku z poszerzeniem zakresu prac oraz rozstrzygnięciem przetargu oraz zabezpieczeniem udziału własnego na zadanie "Modernizacja infrastruktury sportowej we wsi Siedliska Bogusz" w kwocie 39.406,38 zł.  Przeniesień - zmniejszeń wydatków dokonano w związku z oszczędnościami na przedsięwzięciu "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek" w kwocie 95.129,37 zł, oraz w wyniku zmniejszeń wydatków majątkowych na drogach gminnych oraz wydatków bieżących w administracji i kulturze fizycznej.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-07-14 14:33:30)
rozmiar pliku: 146.1Kb
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-07-14 14:33:54)
rozmiar pliku: 3.3Mb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz