Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXIV/227/17 z dnia 3 października 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostekno

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/227/17
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 03 października 2017 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 § 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

 1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy", planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku obejmuje Projekt "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" realizowany przy udziale Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

1)  Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia ustalając czas realizacji na lata 2015 – 2018.

2)  Ustala się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wysokości  3.874.788,00 zł.

3)  Zmienia się limit wydatków majątkowych w kolejnych latach w kwocie 540.713,00 zł w 2017 roku i 550.000,00 zł w 2018 roku.

4) Zmienia się nazwy zadań realizowanych w ramach Projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" w następujący sposób:

a) zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" otrzymuje nowe brzmienie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej",

b) zadanie pod nazwą "Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni w szkole podstawowej w Brzostku" otrzymuje nowe brzmienie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku".

 § 3.  Dokonuje się zmian poprzez skreślenie z wykazu przedsięwzięć w wydatkach majątkowych  przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, działanie 4.4 Kultura, zadanie pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek" przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości  1.400.000,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 400.000,00 zł w 2017 roku, w kwocie 955.580,00 zł w 2018 roku.

§ 4.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 6.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr  3 do Uchwały  Nr XXXIV/227/17  Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 03 października 2017 roku

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

 

                Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020,  jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków na przedsięwzięcia  w latach 2017 i 2018, oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy w 2017 roku.

 

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

 

                Zmniejsza się planowane wydatki bieżące gminy o kwotę 51.081,00 zł,w związkumniejszymi wydatkami poniesionymi na program rewitalizacji gminy Brzostek oraz zwiększa się planowane wydatki bieżące gminy o kwotę 4.455,00 zł w związku kosztami naprawy podłączy pomp ciepła w przedszkolu w Brzostku uszkodzonymi w czasie przepięcia prądu w wyniku wyładowań atmosferycznych.

                Zmniejsza się również planowane dochody bieżące gminy Brzostek o kwotę 68.517,00 zł w związku z mniejszymi wpływami ze zwrotu podatku Vat z rozliczenia za 2016 rok oraz odmową udzielenia dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji gminy Brzostek.

                Ponadto zwiększa się planowane dochody bieżące gminy o kwotę 21.891,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za usunięcie awarii w przedszkolu w Brzostku oraz w związku z wyższymi wpływami z dochodów własnych gminy z tytułu opłat za koncesje i użytkowanie wieczyste.

 

w zakresie wydatków majątkowych

 

                W planie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesień - zwiększeń wydatków o kwotę 657.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "przebudowa dróg gminnych" oraz zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na:

-  Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (Urzędu Miejskiego w Brzostku) wraz z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 809, 804 w miejscowości Brzostek" w kwocie 400.000,00 zł w 2017 roku i 955.580,00 w 2018 roku w związku z odmową przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, działanie 4.4 Kultura. Zadanie to pod nazwą "Budowa archiwum na potrzeby urzędu miejskiego w Brzostku" będzie realizowane w mniejszym zakresie w ramach środków własnych gminy.

- Zmiany w nazwie zadań realizowanych w ramach Projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" realizowanego przy udziale Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle tj. zadanie pn. "Termomodernizacja budynku szkoły w Grudnej Górnej" otrzymuje nowe brzmienie "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grudnej Górnej", a zadanie pod nazwą "Wymiana instalacji c.o. wraz z kotłem, remont kotłowni w szkole podstawowej w Brzostku" otrzymuje nowe brzmienie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku". Ponadto wydłuża się realizację tego przedsięwzięcia do 2018 roku w związku z koniecznością przeniesienia realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku" na 2018 rok, ze względu na nieskuteczne rozstrzygnięcie przetargu, pomimo dwukrotnej próby znalezienia wykonawcy. Aktualnie, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przystąpił do ponownego ogłoszenia przetargu, ale ze względu na charakter zadania, jego realizacja może odbywać się po sezonie grzewczym w Szkole Podstawowej w Brzostku i w okresie wakacji. Zadanie pozostaje otwarte w 2017 roku z kwotą 23.664,00 zł  i w 2018 roku z kwotą 550.000,00 zł.

                Ponadto część środków pozostałych po przeniesieniach wydatków majątkowych została przeznaczona na wydatki bieżące w szkołach w celu zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania szkół podstawowych po wprowadzeniu reformy oświaty w kwocie 91.000,00 zł

                Również kwotę 100.000,00 zł, przeznacza się na finansowanie zbiórki odpadów komunalnych w gminie Brzostek w związku z wyższymi kosztami zbiórki w ciągu roku 2017 niż uzyskane dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez mieszkańców. 

                W ramach zwiększeń wydatków bieżących przeznaczono kwotę 12.000,00 zł na realizację programu zdrowotnego w zakresie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzostek od 65 roku życia, oraz kwotę 40.000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla bibliotek w związku z adaptacją budynku po przedszkolu na bibliotekę gminną.

drukuj pobierz pdf    

wstecz