Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXIV/228/17 z dnia 3 października 2017r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizacje projektu pn. \\

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 03 października 2017 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na realizacje projektu pn. ”Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE

 

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zaciągniecie zobowiązania w 2017 roku na rok 2018 w zakresie realizacji projektu pn.: Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w kwocie 5.157.418,87 zł ( słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemnaście złotych 87/100), czego:

1/ kwota 399.112,21 zł - wydatki niekwalifikowalne,

2/kwota 1.427.492,01 zł - udział Gminy w wydatkach kwalifikowalnych,

3/kwota 3.330.814,65 zł - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust.1,o łącznej wartości 5.157.418,87 zł zostanie sfinansowane z środków RPO WP w wysokości 3.330.814,65, zł, środków prywatnych (wpłaty uczestników Projektu) w wysokości 1.427.492,01 zł oraz wkładem własnym Gminy Brzostek w wysokości 399.112,21 zł pokrytym z wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości w 2018 r.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz