Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza III przetarg ustny na sprzedaż lokali użytkowych położonych w Brzostku

BURMISTRZ BRZOSTKU

 

N/Z: MKOŚ.6840.2.2017                                                                                Brzostek, dnia 17 listopada 2017r.

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  III PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NA  SPRZEDAŻ   LOKALI   UŻYTKOWYCH POŁOŻONYCH   W BUDYNKU WIELORODZINNYM W BRZOSTKU  PRZY ULICY ALEKSANDRA GRYGLEWSKIEGO 5A

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014.1490) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach III Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na sprzedaż lokali użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym w Brzostku przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego 5A – stanowiących własność Gminy Brzostek

 

1. III Publiczny Przetarg Ustny (Licytacja) przeprowadzono w dniu 10 listopada 2017roku,  o godz.1000                               

   na lokal Nr 9 i o godz.1030  na lokal Nr 10, w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Brzostku, w Sali Konferencyjnej.

2.Przedmiotem przetargu była sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 o pow. 56,28 m 2      i  lokalu użytkowego nr 10   

   o pow.100,25 m 2  położonych w budynku wielorodzinnym w   Brzostku   przy ulicy A.  Gryglewskiego 5A,               

   z lokalem Nr 9 związany jest udział : 5628/121263, zaś lokalem Nr 10 udział : 10025/121263 w częściach

   wspólnych budynku oraz  gruncie działki ewidencyjnej nr 216/3. 

 

3.Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr 9 wynosiła brutto 28 042,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem 

    tysięcy czterdzieści dwa złote),

     Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr 10 wynosiła brutto 49 774,00 zł ( słownie: czterdzieści

     dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote)                                                                    

 

4.Wadium dla lokalu  użytkowego nr 9 wynosiło 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych)

   Wadium dla lokalu użytkowego  nr 10 wynosiło 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)                                 

   i było płatne do dnia 06.11.2017r.

 

Do przetargu  na lokal  użytkowy nr 9   i  lokal użytkowy Nr 10   przystąpiło  2 uczestników, którzy wpłacili   wadium  w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i zostali dopuszczeni  do przetargu.

 

Nabywcą lokalu użytkowego nr 9 o powierzchni o pow. 56,28 m 2   położonego w budynku wielorodzinnym      w Brzostku   przy ulicy Aleksandra  Gryglewskiego 5A, wraz z udziałem 5628/121263,  w częściach wspólnych budynku oraz  w gruncie działki ewidencyjnej nr 216/3, objętej KW Nr RZ1D/00044589/9 stanowiącej własność Gminy Brzostek, została Firma Krystyna Kolano Biuro Rachunkowe,  która zaoferowała  najwyższą cenę w kwocie 28 350,00 zł   (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) brutto.

 

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10  o pow.100,25 m 2 wraz z udziałem 10025/121263,  w częściach wspólnych budynku oraz  w gruncie działki ewidencyjnej nr 216/3, objętej KW Nr RZ1D/00044589/9, stanowiącej własność Gminy Brzostek, zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak postąpienia.

 

Na czynności związane z przetargiem przysługuje skarga, którą należy złożyć w terminie 7 dni od daty przetargu do Burmistrza Brzostku. Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na 7 dni oraz  na  stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/.

 


 

Burmistrza Brzostku

   ogłasza

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  LOKALI  UŻYTKOWYCH  POŁOŻONYCH  W  BRZOSTKU

 

 

Działając na podstawie Uchwały X/57/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam :

 z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu lokale użytkowe Nr 9 o powierzchni użytkowej 56,28 m 2 oraz lokal Nr 10 o powierzchni użytkowej 100,25 m 2 położone w budynku wielorodzinnym Nr 5 A przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego w Brzostku, posadowionym na działce o numerze 216/3 o powierzchni 0,4835 ha.

 

Z lokalem Nr 9 związany jest udział : 5628/121263, zaś z lokalem Nr 10 udział : 10025/121263 w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie działki ewidencyjnej nr 216/3. Lokale użytkowe stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00044589/9. W/w lokale zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem Starosty Dębickiego z dnia 02.06.2015 r., znak : AB.6740.9.2015 stanowią samodzielne lokale w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.  

Działka 216/3 jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi Nr 5 i Nr 5A .W budynku 5A znajduje się część magazynowo – usługowa. Budynek o zróżnicowanej wysokości: dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w części mieszkaniowej, zaś w części usługowej parterowy, niepodpiwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada węzły sanitarne z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wykonano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń w lokalu Nr 9 wynosi  2,5 m, w lokalu Nr 10 wynosi 3 m. Lokale położone są na parterze, w średnim stanie technicznym przeznaczone do remontu kapitalnego. W obecnym stanie technicznym mogą być użytkowane jako warsztat, garaż lub magazyn.

Obecnie nie obowiązuje  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek. Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012r. Nr XIX/135/2012 działka nr 216/3 położona w Brzostku – oznaczona symbolem 1MW -to obszar zabudowy wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi dla mieszkańców lub drobną wytwórczością. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową, wodociągową. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 216/3 położona w Brzostku zlokalizowana jest na terenie układu urbanistycznego – zgodnie z Rejestrem zabytków Decyzją Nr A-150 z dnia 11.03.1978 r.

Dane konstrukcyjno- materiałowe: fundamenty – żelbetonowe; ściany – pustak gazobetonowy, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej; strop- żelbetonowy; posadzki: lastrico, gładź cementowa, dach – drewniana konstrukcja pokryta blachą nad częścią mieszkalną, stropodach pokryty papą na lepiku nad lokalem Nr 10/5A; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; instalacje – elektryczna; gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elewacja- tynk gładki cementowy.

Lp

     Wyszczególnienie

 

Pow.

lokalu

m 2  

Udział w częściach wspólnych budynku

 i gruncie

Wartość rynkowa gruntu

Wartość rynkowa lokalu bez gruntu

Koszt sporządzenia dokumentacji  (zł)

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej

(brutto )

Wadium

1

Nieruchomość lokalowa Nr 9 położona w Brzostku przy  ul. Gryglewskiego wraz                      z udziałem w działce nr 216/3 o pow.4835 m 2

 

56,28

 

5628/121263

 

4 666,-

 

23 076,-

 

300,00

 

28 042,-

 

2 800,-

2.

 

 

 

 

Nieruchomość lokalowa                   Nr 10 położona w Brzostku przy ul. Gryglewskiego wraz z udziałem w działce nr 216/3 o pow. 4835 m 2

 

100,25

 

10025/121263

 

7 480,-

 

41 994,-

 

300,00

 

49 774,-

 

5 000,-

 

Przetarg przeprowadza się na każdy lokal oddzielnie.

III PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU ( sala konferencyjna)  W  DNIU 10 LISTOPADA  2017 r. O GODZ. 1000 NA LOKAL NR 9, O GODZ. 10 30 NA LOKAL NR 10 .

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyżej wymienionej wysokości do dnia 06.11.2017 r. na konto Urzędu

   (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006). Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego 

   Gminy.

2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia

    się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Brzostek.

3.Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później   

    niż przed upływem 3 dni od dnia : odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu

   wynikiem negatywnym.

4. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od

    dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie przystąpienia do zawarcia

    umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie

    podlega zwrotowi.

5. Lokale użytkowe wolne są od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje

   nieruchomość w stanie istniejącym. Obowiązek dostosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności nieuciążliwej

   dla mieszkańców bloku Nr 5A oraz uzyskania w tym zakresie stosownych pozwoleń, jeżeli takie będą wymagane, spoczywa na

   Nabywcy.

6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

7. Burmistrz Brzostku ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty : tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, podmioty inne niż osoby

    fizyczne dodatkowo NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

9. Podana cena w myśl art.43 ust.1 pkt 10a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT.

10.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu

    zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

    z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na  stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.                                    

I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony w dniu 16 maja 2017 roku zakończył się wynikiem negatywnym. II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony w dniu 24 sierpnia 2017 r., zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz