Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXV/249/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XXXV/249/17
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 31 października 2017 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

§ 2.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku, wprowadzając następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć:

1. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" przez Urząd Miejski w Brzostkuobejmującenastępujące zadania:

1.1. "budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej"

1.2. "budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej"

 

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2016 - 2018.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia ustala się w wysokości 2.115.190,00 zł.

3) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 350.000,00 zł w 2017 roku, oraz w kwocie 1.700.000,00 zł w 2018 roku.

 

2. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć w wydatkach majątkowych przedsięwzięcie pod nazwą "Wymiana wozów strażackich (stare na nowe)" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018 - 2020.

2) Całkowitą wartość przedsięwzięcia (udział własny) ustala się w wysokości  180.000,00 zł.

3)  Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 90.000,00 zł w 2018 roku i w kwocie 90.000,00 zł w 2020 roku.

 

§ 3.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

 

Załącznik  Nr  3 do Uchwały  Nr XXXV/249/17  Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 31 października 2017 roku

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

 

                Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020,  jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków na przedsięwzięcia  w latach 2017 i 2018, oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy w 2017 i 2018 roku.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

                 Zwiększa się planowane dochody bieżące gminy o kwotę 276.806,68 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa w kwocie 268.573,68 zł oraz wypłatą odszkodowania w kwicie 8.233,00 zł za usunięcie awarii w przedszkolu w Brzostku.

                Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 589.326,68 zł w tym z tytułu zwiększeń dochodów o kwotę 276.806,68 zł i z tytułu przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 312.520,00 zł.

w zakresie wydatków majątkowych

                W planie wydatków majątkowych dokonuje się przeniesień - zmniejszeń wydatków w 2017 roku o kwotę 312.520,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących oraz zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na:

- Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Gospodarka wodno-ściekowa"obejmującegonastępujące zadania: 1.1. "budowa sieci wodociągowej w Woli Brzosteckiej" oraz 1.2. "budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Kamienicy Górnej"w kwocie 345.000,00 zł w 2017 roku i 1.700.000,00 zl w 2018 roku w związku z brakiem możliwości przyznania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Gminy. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków unijnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzostku.

- Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcie pod nazwą "Wymiana wozów strażackich (stare na nowe)" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku  w kwocie 90.000,00 zł i w 2020 roku w kwocie 90.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz