Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 16 listopada 2017 roku.

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 16 listopada 2017 roku

                

 

Działając na podstawie art.  10 i 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. .Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),  Burmistrz Brzostku informuje, że  w dniu 16 listopada 2017 roku wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zebrał już wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1322 Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500” z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Signum Projekt Dojka Mirosław 39-221 Łęki Górne 204

 

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miejskim w Brzostku – Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska ( biuro nr 8) w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z wnioskiem oraz całością akt zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia; zgłosić uwagi lub wnioski. Po przewidzianym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

wz. Burmistrza

mgr Adam Kostrząb

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

MKOŚ.6220.5.2017                                                                                    Brzostek, dnia 16.11.2017r.

 

POSTANOWIENIE

 

Działając na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm. ) w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz  Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, stosownie do wszczętego w dniu 16.11.2017r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1322 Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500”   z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Signum Projekt Dojka Mirosław 39-221 Łęki Górne 204

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1322 Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500”   z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Signum Projekt Dojka Mirosław 39-221 Łęki Górne 204

 

Uzasadnienie

Burmistrz Brzostku pismem z dnia 23.10.2017 r. znak sprawy MKOŚ.6220.5.2017 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i  Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1322 Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500” z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Signum Projekt Dojka Mirosław 39-221 Łęki Górne 204. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinią z dnia 07.11.2017r. znak WOOŚ.4240.2.28.2017.JG.3 oraz Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opinią z dnia 25.10.2017r. znak SNZ.9020.4.28.2017.RD po dokonaniu analizy przedsięwzięcia względem zapisów art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

               

Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane na podstawie art. 63 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), przebudowa zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w § 3 ust. 1, o ile progi te zostały określone. Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w  art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 1322 R Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500.

            Przedsięwzięcie będzie polegało na m.in. budowie lewostronnego chodnika dla pieszych z kostki betonowej, przebudowie istniejących zjazdów w ciągu projektowanego chodnika, przebudowie prawostronnego rowu otwartego o długości ok. 530,0 mb wraz z towarzyszącymi obiektami pozwalającymi zachować odwodnienie drogi, konserwacji (odmuleniu) prawostronnego rowu otwartego, przebudowie nawierzchni drogi na odcinku w km 0+377 – 1+515, budowie kanalizacji deszczowej w proj. chodniku lewostronnym o długości ok. 960 m oraz po stronie prawej na długości ok. 230 m.

            Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza oraz emisja hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych, która będzie spowodowana pracą maszyn budowlanych i pojazdów transportujących materiały budowlane, nie może zostać wyeliminowana, będzie miała charakter krótkotrwały i odwracalny. Prace realizacyjne wykonane będą wyłącznie w porze dziennej.

            Powstające odpady będą odpadami typowymi dla tego typu przedsięwzięć i będą zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). Będą one selektywnie  gromadzone w wyznaczonych miejscach w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenianiu się w środowisku i odbierane przez uprawnionego odbiorcę w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. .U. z 2014 r., poz. 112), w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia znajduje się zabudowa zagrodowa, dla której dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A dla źródeł hałasu w postaci dróg lub linii kolejowych wynosi: dla pory dnia 65 dB (A) oraz 56 dB (A) dla pory nocy.

            Natężenie ruchu na analizowanej drodze, po realizacji przedsięwzięcia kształtować się będzie na poziomie ok. 250 poj./dobę. Wobec powyższego wartości ponadnormatywne poziomu hałasu dla pory dziennej i nocnej, przy zadanym natężeniu ruchu pojazdów, nie przekroczą pasa drogowego, i spełnione będą wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

            Nowa nawierzchnia przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych dzięki większej płynności ruchu drogowego.

            W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego podczas realizacji przedsięwzięcia na placu budowy pracował będzie sprawny technicznie i właściwie eksploatowany sprzęt budowlany. Na wypadek wycieku płynów eksploatacyjnych z wykorzystanego sprzętu, na placu budowy zabezpieczony będzie zapas sorbentu, a ewentualnie zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi ziemia i gleba zostaną natychmiast zebrane i przekazane do unieszkodliwienia jako odpad. Potrzeby sanitarne ekip budowlanych zabezpieczone będą w przenośnych sanitariatach. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych (np. pod sieć kanalizacji deszczowej), woda z wykopów zostanie odpompowana i odprowadzona, po oczyszczeniu z zawiesiny ogólnej (osadnik) do rowów melioracyjnych lub na przyległe tereny, ewentualnie do czynnych odcinków kanalizacji deszczowej. Trasa przebudowanej drogi nie przecina cieków naturalnych.

            Odwodnienie jezdni przebudowanych dróg odbywać się będzie, poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni, do:

-na odcinku 0+377 – 1+366 prawostronnego rowu otwartego istniejących przydrożnych rowów i zlokalizowanej z lewej strony drogi kanalizacji deszczowej,

-na odcinku 1+366 – 1+500, odwadniana będzie za pomocą projektowanego kanału deszczowego, którego wylot wykonany zostanie w km ok. 1+620, a odbiornikiem wód opadowo – roztopowych będzie istniejący rów melioracyjny, który odpływa do rz. Gogołówka.

            Prognozowane wartości stężeń zanieczyszczeń w wodach opadowo – roztopowych odprowadzanych z powierzchni drogi, będą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

            Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

            Obszar objęty przedsięwzięciem znajduje się w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki ustanowionej rozporządzeniem Nr 14/2112 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica, powiat dębicki (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 3819 ze zm.). Realizacja przedsięwzięcia nie narusza zakazów i nakazów obowiązujących w ww. strefie.

            Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) (PGW), ww. działania będą realizowane w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP):

- ,,Słony” – kod: PLRW200012218552, typ: potok fliszowy (12). Wskazana JCWP jest silnie zmienioną częścią wód (przekroczenie wskaźnika m3), w PGW jej stan jest oceniony jako zły (w tym potencjał ekologiczny – poniżej stanu dobrego, a stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i posiada ustalone odstępstwa 4(4)-1 (brak możliwości technicznych) i 4(4)-2 (dysproporcjonalne koszty). Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem środowiskowym jest poprawa jej potencjału ekologicznego, aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny oraz zapobieganie pogorszeniu stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego dla przedmiotowej JCWP przedłużono do 2021 r. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony: Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego PK 15 i Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z dopływami PLH180053, zależnych od wód,

- ,,Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego” – kod: PLRW200015218719, typ: średnia rzeka wyżynna – wschodnia (15). Wskazana JCWP jest naturalną częścią wód, w PGW jej stan jest oceniony jako zły (w tym stan ekologiczny – umiarkowany, a stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i posiada ustalone odstępstwa 4(4)-1 (brak możliwości technicznych). Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP ustanowiono uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest poprawa stanu ekologicznego, tak aby osiągnąć dobry stan ekologiczny i zapobieganie pogorszeniu stanu chemicznego oraz zapewnienie możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Wisłoka od Pot. Chotowskiego do Ropy. Termin osiągnięcia celu środowiskowego dla przedmiotowej JCWP przedłużono do 2027 r. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony Obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Golesz: PLH180031, Liwocz PLH180046 i Wisłoka z dopływami PLH180053, zależnych od wód.

            Zgodnie z PGW, działania w ramach przedmiotowego projektu realizowane będą w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 151 (kod: PLGW2000151), w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry). Jest ona wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest zapobieganie pogorszeniu jej stanu tak, aby utrzymać jej dobry stan. Ponadto, ww. JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia.

            Ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie oddziałuje na obszary chronione nie poddano analizie kwestii zaostrzenia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych względem obszarów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe działania w dziedzinie polityki wodnej.

            Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, jak również działania podejmowane w celu minimalizacji skutków jego realizacji i eksploatacji uznano, że nie spowoduje ono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo – wodne, w tym nie będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). Najbliżej zlokalizowanym obszarem natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z Dopływami PLH180052 odległy o ok. 1,3 km.

            Wszelkie prace ziemne wykonywane w pobliżu bryły korzeniowej drzew i/lub krzewów będą wykonywane ręcznie z zastosowaniem odpowiednich osłon chroniących korzenie i pnie przed ich uszkodzeniem. Wycinka drzew i krzewów oraz zdjęcie warstwy humusu będzie  przeprowadzona poza głównym okresem lęgowym ptaków. Prace konserwacyjne rowów przydrożnych będą prowadzone w miesiącach lipiec – październik, poza okresem rozrodu płazów tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca.

            Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań oraz zaproponowane działania minimalizujące, należy stwierdzić, że realizacja ww. przedsięwzięcia nie będzie wiązać się ze znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym samym oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

            Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz mały zasięg przedsięwzięcia i lokalny zasięg oddziaływań wskutek wprowadzonych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływania o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

            Mając na uwadze, iż planowane przedsięwzięcie dotyczy infrastruktury drogowej o nieznacznym zaborze terenu, stwierdza się, że nie wpłynie ono istotnie na zmianę klimatu.

            W trakcie realizacji wystąpi nieznaczna emisja gazów cieplarnianych wynikająca z eksploatacji maszyn budowlanych. Nie wystąpi emisja wilgoci w postaci pary wodnej. Inwestycje drogowe w głównej mierze oddziałują na klimat poprzez emisje do powietrza, najmniej jednak, nowa nawierzchnia przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych dzięki większej płynności ruchu drogowego.

            Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązała z koniecznością naruszenia przepisów o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

wz. Burmistrza

mgr Adam Kostrząb

Zastępca Burmistrza

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz