Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVI/269/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za

Uchwała NR  XXXVI/269/17

Rady miejskiej w brzostku

z dnia 24 listopada  2017 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz..1289) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.
W uchwale  Nr XX/137/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1)     § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „odbiór ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej bez ograniczeń ilościowych jeden raz w miesiącu, a z terenu nieruchomości niezamieszkałej oraz z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do października odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich  nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w mieście bez ograniczeń ilościowych raz na dwa tygodnie, a z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w mieście raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów następujących frakcji:

a) szkła, 

b) papieru, 

c) zbieranych łącznie: tworzyw sztucznych i metali, 

d) odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

e) odpadów pozostałych po segregacji”

2)     § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„worki na frakcje odpadów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1. lit. a-e”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz