Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Brzostku – stanowiących własność Gminy Brzostek

 

BURMISTRZ BRZOSTKU

 

N/Z: MKOŚ.6840.10.2017                                                              Brzostek, dnia 19 stycznia 2018r.

 

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NA  SPRZEDAŻ   NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH  POŁOŻONYCH   W BUDYNKU MIESZKALNYM  W BRZOSTKU  PRZY ULICY RYNEK 34

 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014.1490) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach II Publicznego Przetargu Ustnego Nieograniczonego (Licytacji) na sprzedaż  nieruchomości lokalowych nr 1 i 2 łącznie,  wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny. Lokale mieszkalne nr 1 i 2 stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00071327/3, położone są w budynku mieszkalnym nr 34 w Brzostku przy ulicy Rynek, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 829/6 o powierzchni 0,0543 ha.

 

1. II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) przeprowadzono w dniu 12 stycznia 2018  

     roku,  o godz. 1030  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Brzostku, w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości lokalowych nr 1 o pow. 32,96 m 2 i   nr 2 o pow.                      

   42,32 m 2  ;  tj. łącznie o pow. 75,28 m 2   wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, tj. działki ozn. nr ewid.

   829/6 o pow. 0,0543 ha, objętej KW Nr RZ1D/00071327/3, stanowiącej własność Gminy Brzostek ,  na której

   usytuowany jest budynek mieszkalny.

 

3. Cena wywoławcza nieruchomości

 

    wynosiła 140 000,00 zł brutto  (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),

    

 

4. Wadium dla  nieruchomości

 

     wynosiło 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)  i  było płatne do dnia 08 stycznia 2018r.

                                                                  

Do przetargu  na przedmiotowa nieruchomość zgłosił się 1 uczestnik, który wpłacił   wadium w dniu 05.01.2018 roku i został  dopuszczony  do przetargu.

 

Nabywcą nieruchomości lokalowych nr 1 o pow. 32,96 m 2 i   nr 2 o pow.42,32 m 2  ;  tj. łącznie o pow. 75,28 m 2   wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, tj. działki ozn. nr ewid.    829/6 o pow. 0,0543 ha, objętej KW Nr RZ1D/00071327/3, stanowiącej własność Gminy Brzostek ,  na której   usytuowany jest budynek mieszkalny został Pan Bogdan Szukała,  który zaoferował  najwyższą cenę  w kwocie 141 400,00 zł   (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotychbrutto.

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na 7 dni oraz  na  stronie internetowej http: // bipbrzostek.mserwer.pl/.

 

 

Brzostek, dnia 19 stycznia 2018r.

 

 

 

 

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza  

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Brzostku – stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Brzostku oraz Uchwały Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. w sprawie obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku stanowiącej własność Gminy Brzostek oraz Zarządzenia Nr 92/17 Burmistrza Brzostku z dnia 14 września 2017 roku ogłaszam :

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczone zostają do sprzedaży w drodze przetargu  następujące nieruchomości lokalowe nr 1 i 2 łącznie wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny. Lokale mieszkalne nr 1 i 2 stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00071327/3, położone są w budynku mieszkalnym nr 34 w Brzostku przy ulicy Rynek, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 829/6 o powierzchni 0,0543 ha .

 

Lp

     Wyszczególnienie

 

Pow.

lokalu

m 2  

Udział w częściach wspólnych budynku

 i gruncie

Wartość rynkowa udziału w gruncie

(zł)

Wartość rynkowa lokalu bez gruntu

(zł)

Wartość rynkowa

nieruchomości lokalowej

(brutto – zł)

Wadium

(zł)

1

Lokal mieszkalny nr 1 położony w Brzostku przy ul. Rynek 34 wraz z udziałem w działce                nr 829/6 o pow. 543 m 2

32,96

3296/7528

19 819,00

40 786,00

60 605,00

6 060,00

2.

 

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony w Brzostku przy ul. Rynek 34 wraz z udziałem w działce                nr 829/6 o pow. 543 m 2

42,32

4232/7528

25 963,00

53 432,00

79 395,00

7 940,00

 

 

Razem wartość nieruchomości  dz.nr 829/6

75,28

7528/7528

45 782,00

94 218,00

140 000,00

14 000,00

 LOKALE  MIESZKALNE  NR 1 i 2 SPRZEDAWANE SĄ ŁĄCZNIE.

 

Lokalizacja : Nieruchomość działka ewidencyjna 829/6 położona jest w Brzostku przy ulicy Rynek 34 w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów handlowo-usługowych w centrum miasta. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową wodociągową. Dojazd z ulicy o nawierzchni asfaltowej. W budynku znajdują się dwa wyodrębnione lokale mieszkalne nr 1 o pow. 32,96 m 2 i nr 2 o pow. 42,32 m2 oraz korytarz do wspólnego użytkowania o pow. 7,87 m 2 .

Stan techniczny budynku : Budynek drewniany, wybudowany początkiem XX wieku, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada węzły sanitarne z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wykonano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń 2,40 m.

Dane techniczne : powierzchnia zabudowy: 102,00 m 2 , kubatura: 275,40 m 2.

Dane konstrukcyjno-materiałowe: fundamenty: kamienne, ceglane, ściany :  bale drewniane, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej, płyty g-k,

strop: drewniany, stolarka : drewniana, częściowo okienna z PCV, posadzki :gładź cementowa, panele podłogowe, deski, tynki: wapienno –cementowe, okładziny panelami PCV, dach : drewniana konstrukcja pokryta blachą, instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecowe,

elewacja: deski pomalowane olejną farbą.

Stan techniczny budynku: budynek w średnim stanie technicznym, do remontu kapitalnego w zakresie instalacji elektrycznej i pokrycia dachu.

Dla obszaru objętego działką 829/6 w Brzostku nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek, wg zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/136/2012 z dnia 30.08.2012 r. działka nr 829/6 to tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

Zaświadczeniem Starosty Dębickiego z dnia 27.08.2015 r. Nr AB.6740.27.2015 wyodrębnione zostały dwa samodzielne lokale mieszkalne w budynku nr 34 przy ulicy Rynek w Brzostku na działce nr 829/6 .

Działka 829/6 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Brzostek i zlokalizowana w terenie układu urbanistycznego objętego wpisem do rejestru zabytków decyzją nr A-150 z dnia 11.03.1978 r. Zgodnie z Decyzją nr 37/2016 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie z dnia 15.02.2016 r. stosownie do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz prawa budowlanego istnieje obowiązek prowadzenia wszelkich niezbędnych robót remontowo- konserwatorskich w obiekcie, w tym lokalach mieszkalnych oraz tzw. częściach wspólnych /dach, elewacje, klatki schodowe/ na podstawie stosownego pozwolenia konserwatorskiego. Główną zasadą prawidłowego użytkowania obiektu zabytkowego jest przeciwdziałanie czynnikom niszczącym zabytek, utrzymywanie go w dobrym stanie technicznym, utrwalanie jego wartości zabytkowych oraz wykonywanie doraźnych prac zabezpieczających i niezbędnych remontów o charakterze bieżącym- umożliwiających użytkowanie lokali zgodnie z przeznaczeniem. Stosownie do art. 28 ust.4 ustawy o ochronie zabytków właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego nabytej nieruchomości nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.

Na podstawie Uchwały Nr X/52/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 r. działka nr 829/6 o pow. 0,0543 ha, obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Brzostku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 831 o pow. 0,0658 ha.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księdze wieczystej.

 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W BRZOSTKU  W DNIU 12 STYCZNIA 2018 ROKU  O GODZ. 10 30  W  SALI  KONFERENCYJNEJ

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w łącznej wysokości na dwa lokale 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych ) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 08 stycznia  2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 829/6 położonej w Brzostku wyznaczony na dzień 26.10.2017 r. na godz. 11 00  nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium.

 

Brzostek, dnia 29.11.2017 r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz