Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrza Brzostku ogłasza III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej

 

Burmistrz Brzostku

 

N/z:MKOŚ.6840.4.2017                                                                    Brzostek dnia 19 stycznia 2018r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach III  PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI)  na sprzedaż  działki  zabudowanej budynkiem garażowym,  oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/2 o pow. 0,04 ha  położonej w Kamienicy Górnej, objętej KW Nr RZ1D/00059594/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącą własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

 

1. III Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (licytacja) przeprowadzono  w dniu 12 stycznia 2018 roku na godzinę 10 00 w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Brzostku  w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęta została  sprzedaż  działki zabudowanej budynkiem garażowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/2 o pow. 0,04 ha (400m2) położonej w Kamienicy Górnej, objętej KW Nr RZ1D/00059594/5, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

 

3. Cena wywoławcza dla działki ozn. nr ewid. 83/2 o pow. 0,04 ha zabudowanej budynkiem garażowym,  położonej w Kamienicy Górnej wynosiła brutto 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) 

 

4. Wadium dla działki ozn. nr ewid. 83/2 o pow. 0,04 ha zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Kamienicy Górnej wynosiło 1 600,00 zł (słownie : tysiąc sześćset złotych)  i było płatne do dnia 08 stycznia 2018r.

 

Przetarg nie odbył się z uwagi na brak wpłaty wadium.

 

 


 

Burmistrza Brzostku

ogłasza

  III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kamienicy Górnej

stanowiącej własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/183/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/2 zabudowanej budynkiem garażowym położonej w Kamienicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu  następująca nieruchomość:

działka oznaczona nr ewid. 83/2 zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni 0,04 ha położona w Kamienicy Górnej, objętaKsięgą Wieczystą Nr RZ1D/00059594/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i handlowo- usługowej w centrum wsi. Teren płaski na stoku uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd z gminnej drogi o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe placówki użyteczności publicznej, przystanki komunikacji zbiorowej w promieniu 200 metrów.

Działka nr 83/2 położona w Kamienicy Górnejnie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Działka zabudowana jest budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 64,32 m 2 , powierzchni użytkowej 52,67 m 2 i kubaturze 144,76 m 3 . Budynek w średnim stanie technicznym. Fundamenty betonowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, strop żelbetonowy, dach drewniany pokryty blachą powlekaną, tynki wapienno- cementowe, posadzki z gładzi cementowej, stolarka drewniana, drzwi stalowe, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. 

 

Nr działki

Powierzchnia (m 2)

Wartość rynkowa

prawa własności do nieruchomości gruntowej  (zł)

Wartość budynku garażowego (zł)

Koszt sporządzenia dokumentacji (zł)

Cena wywoławcza nieruchomości

brutto  (zł)

Wadium

   ( zł )

83/2

400

3 406,00

11 994,00

600,00

16 000,00

1 600,00

 

III PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU        W DNIU 12 STYCZNIA 2018r., O GODZ.10 00 W SALI KONFERENCYJNEJ

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 1 600,00 (słownie: tysiąc sześćset złotych ) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 08 stycznia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi. Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic. W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.   I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja)  wyznaczony na dzień 06 lipca 2017 roku na godzinę 10 00 nie odbył się z braku wpłaty wadium.  II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) wyznaczony na dzień 26.10.2017 r. na godz. 10 00 nie odbył się z braku wpłaty wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

 

Brzostek, dnia  29.11.2017r.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz