Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017r. - Uchwała Budżetowa Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

Nr XXXVII/276/17  Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

      Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 64.802.942,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały.

2.    Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 55.509.843,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.293.098,33 zł.

 

§ 2. Określa się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 68.802.942,00 zł, jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52.237.456,13 zł, w tym:

1)  wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 26.973.723,13 zł, z czego:

a)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.599.155,00 zł,

b)  wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7.374.568,13 zł,

2)       dotacje na zadania bieżące – 3.176.673,00 zł;

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.112.389,00 zł,

4)       wydatki na obsługę długu publicznego – 220.000,00 zł,

 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.565.485,87 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.965.485,87 zł; z czego przeznacza się na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:

1)  wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE, na Projekt pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w kwocieprzypadającej na Gminę Brzostek 5.157.418,87 zł (dział 900, rozdział 90005),

2)  wydatki w ramach "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek na lata 2015-2020" w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego w ramach przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacje szkół znajdujących się na terenie gminy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie - "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN w Brzostku" w kwocie 785.000,00 zł (dział 900, rozdział 90005), wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy,

3)  wydatki w ramach projektu "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" w kwocie 4.312.667,00 (dział 900, rozdział 90001) wydatki te obejmują przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4  cytowanej ustawy, na następujące zadania:

a) "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie",

b)  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku",

c)  "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku",

4) wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19.2 wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo (w ramach LGD "Liwocz") w kwocie 400.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005) na zadania pod nazwą:

                a)  "budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej  i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek",

                b) " poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek",

                c) "przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej architektury w Bukowej".

§ 3 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.800.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.800.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3.   Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.800.000,00 zł.

 

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 170.100,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwę celową w kwocie 504.571,00 zł na wydatki oświatowe w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

 

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Brzostek na 2018 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 19.245.903,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały.

 

§ 6.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj.: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487), przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.).

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 137.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł, jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Określa się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

1. Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadań własnych (majątkowych) Powiatu pod nazwą:

a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Smarżowa 7+630 - 11+232" w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1322R Brzostek-Opacionka wraz z budową chodnika w km 0+377 - 1+500" w kwocie 400.000,00 zł,

2. Wydatki na dotację celową na powierzenie Gminie Miasta Rzeszów zadania własnego gminy (bieżących) w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek w kwocie 2.900,00 zł.

 

§ 8.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

2.    Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na łączną kwotę – 900.000,00 zł, jak Tabela Nr 6,załączona do uchwały.

 

§ 9.  1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Brzostek, wynikające z odrębnych ustaw tj. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy o których mowa w ust. 1 określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.000,00 złoraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 6.000,00 zł, jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.651.090,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 950.583,00 zł jak, załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,
  2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  3. dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-01-03 10:17:24)
rozmiar pliku: 231.5Kb
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-01-03 10:18:41)
rozmiar pliku: 53.5Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz