Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVII/277/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XXXVII/277/17
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Określa się przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3.  Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

 a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

d) usługi dystrybucji energii elektrycznej,

2) zawieranych na czas określony do kwoty   6.000.000,00 zł.

§ 5.  Upoważnia się Burmistrza Brzostku do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Brzostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

 a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

d) usługi dystrybucji energii elektrycznej

2) zawieranych na czas określony do kwoty   3.000.000,00 zł.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

§ 8.  Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzostku Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/277/17 Rady

 Miejskiej  w  Brzostku  z  dnia  28 grudnia 2017 roku

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2018 - 2022

 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzostek obejmuje lata 2018 -2022, co wynika z zaplanowanej kwoty długu i okresu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. WPF została opracowana w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Przedstawione dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB), kształtowania się dynamiki przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Opracowując WPF dla określenia kwot poszczególnych źródeł dochodów i wydatków przyjęto za punkt odniesienia wartości zaplanowane na 2018 rok.

Wielkości dochodów na 2018 rok zostały wyszacowane na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, od Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałe dotacje i środki na podstawie zawartych umów i prognoz dotyczących realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w zakresie dochodów własnych gminy na podstawie przyjętych uchwał o wysokości stawek podatków i opłat oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok.

W prognozie finansowej Gminy Brzostek przyjęto począwszy od 2019 roku ogólny średnio wzrost kwot dochodów i wydatków o 3,00 %.

Dochody roku 2018 zostały wyszacowane na łączną kwotę 64.802.942,00 zł, w tym dochody majątkowe zostały wyszacowane na kwotę 9.293.098,33 zł, a dochody bieżące na kwotę 55.509.843,67 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadnia inwestycyjne przyjęto na podstawie zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie tj.:

- planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 590.610,00 zł na budowę drogi gminnej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019"w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,

- planowana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II w kwocie 614.480,67 zł,

- planowana dotacja ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 działanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo (w ramach LGD) według zawartych umów w łącznej kwocie 362.141,00 zł nazadnia inwestycyjne:

a) nr 00063-6935-UM0910074/17  z dnia 10.08.2017 r. w kwocie 76.325,00 zł, na zadanie pn. "budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek",

b) nr 00064-6935-UM0910075/17 z dnia 10.08.2017 r. w kwocie 203.447,00 zł, na zadanie pn. " poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek",

c) nr 00082-6935-UM0910076/17 z dnia 08.09.2017 r. w kwocie 82.369,00 zł, na zadanie pn. " przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej architektury w Bukowej".

- planowana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec"nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00 w kwocie 2.621.060,00 zł,

- planowana dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa Oś priorytetowa III. Czysta energia 03 Działanie 3.1 Rozwój OZE na Projekt pn.Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”w kwocie 3.330.814,65 zł oraz planowane wpłaty własne mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej w kwocie 1.427.492,01 zł.

            Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 346.500,00 złustalono zgodnie z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W 2018 roku planuje się dokonać sprzedaży następujących nieruchomości: działka zabudowana lokalami mieszkalnymi w Brzostku ul. Rynek, wyceniona na kwotę 120.000,00 zł, działka zabudowana budynkiem byłej szkoły w Bukowej, wyceniona na kwotę 200.000,00 zł, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w Zawadce Brzosteckiej wyceniona na kwotę 26.500,00  zł, na rzecz najemcy.

            Planowane dochody majątkowe w latach 2019 - 2022 szacuje się według wskaźnika wzrostu o 3% rok do roku, poczynając od 2019 roku. W kolejnych latach planuje się pozyskanie dotacji z budżetu państwa na przebudowę i budowę dróg gminnych ze środków dotacyjnych na usuwanie skutków powodzi oraz z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019". Ponadto planuje się sprzedaż następujących gruntów rolnych i nieruchomości zabudowanych w kolejnych latach:

rok 2019, na łączną kwotę 460.000,00 zł

sprzedaż działek ozn. nr ewid. 111/1, 111/2, 112/1, 112/2 położonych w Brzostku przy ul. Szkotnia przeznaczonych pod usługi w kwocie 300.000,00 zł,

sprzedaż działki zabudowanej ozn. nr ewid. 134/1 i 134/2 położonej w Bukowej w kwocie 70.000,00 zł,

sprzedaż działki budowlanej ozn. nr ewid. 1152/6,7 położonej w Siedliskach-Bogusz w kwocie 25.000,00  zł,

sprzedaż działki rolnej ozn. nr ewid. 137 położonej  w Woli Brzosteckiej w kwocie 20.000,00  zł,

sprzedaż działki rolnej  ozn. nr ewid. 341/3 położonej w Januszkowicach w kwocie 20.000,00  zł,

sprzedaż działki rolnej ozn. nr ewid.  85 położonej w Kamienicy Górnej w kwocie             10.000,00  zł,

sprzedaż działki ozn. nr ewid. 83/2 zabudowanej budynkiem po remizie OSP w Kamienicy Górnej w kwocie 15.000,00  zł.

rok 2020,na łączną kwotę 540.000,00 zł

sprzedaż działki zabudowanej warsztatami ozn. nr ewid. 302 położonej w Brzostku  ul. Stara Droga w kwocie 150.000,00 zł,

sprzedaż działki zabudowanej ozn. nr ewid. 444/2 zabudowanej stajnią podworską położonej w Przeczycy w kwocie 200.000,00 zł,

sprzedaż działki budowlanej ozn. nr ewid. 297 położonej w Brzostku przy ul. Szkotnia w kwocie 40.000,00 zł,       

sprzedaż działeki budowlanych ozn. nr ewid. 1152/8-11 położonych w Siedliskach-Bogusz w kwocie 50.000,00  zł,

sprzedaż działki rolnej ozn. nr ewid. 48/4,48/5,48/6 położonej w Gorzejowej w kwocie 25.000,00  zł,

sprzedaż działki rolnej ozn. nr ewid 381/2 położonej w Januszkowicach w kwocie 20.000,00  zł,

sprzedaż działki rolnej ozn. nr ewid 925 położonej w Kamienicy Górnej w kwocie 15.000,00  zł,

sprzedaż działki rolnej ozn. nr ewid 516/10 położonej w Siedliskach-Bogusz w kwocie 40.000,00  zł.

rok 2021 na łączną kwotę 260.000,00 zł

sprzedaż działki zabudowanej ozn. nr ewid. 667,675,676,677 - stadion w Grudnej Górnej w kwocie 50.000,00 zł,

sprzedaż działki budowlanej ozn. nr ewid. 691/15 położonej w Przeczycy w kwocie 30.000,00  zł,       

sprzedaż działki budowlanej ozn. nr ewid.  186/4 położonej Siedliskach-Bogusz w kwocie 30.000,00  zł,

sprzedaż działek rolnych ozn. nr ewid. 101/3,101/4,101/5,101/6,101/7,  położonych w Kamienicy Górnej w kwocie 50.000,00  zł,

sprzedaż działek rolnych nr 28/7, 288/8, 41/1, 41/2, 41/3 położonych w Gorzejowej w kwocie 30.000,00 zł,

sprzedaż działki rolnej  ozn. nr ewid  194/1 położonej w Bączałce w kwocie 20.000,00 zł,

sprzedaż działki rolnej  ozn. nr ewid  581 położonej w Przeczycy  w kwocie 15.000,00 zł,

sprzedaż działek rolnych ozn. nr ewid 619 i 621, położonych w Brzostku w kwocie 15.000,00 zł,

sprzedaż działki leśnej ozn. nr ewid 62 położonej w Grudnej Dolnej w kwocie 10.000,00 zł

sprzedaż działki leśnej ozn. nr ewid 134 położonej w Woli Brzosteckiej w kwocie 10.000,00 zł.

rok 2022 na łączną kwotę 217.000,00 zł

sprzedaż działki zabudowanej (budynek własność p. Tokarz) ozn. nr ewid. 711/6 położonej w Brzostku w kwocie 7.000,00 zł,

sprzedaż działki rolnej ozn. nr ewid. 230 położonej w Brzostku w kwocie 100.000,00 zł,

sprzedaż działek rolnych ozn. nr ewid. 575, 581, 535, 537, położonych w Brzostku w kwocie 10.000,00 zł,

sprzedaż działki rolnej ozn. nr ewid.  667, położonej w Brzostku w kwocie 10.000,00 zł,

sprzedaż działek rolnych ozn. nr ewid. 122/1, 122/4 położonych w Bukowej w kwocie 20.000,00 zł,

sprzedaż działki budowlanej ozn. nr ewid. 85/6 położonej w Siedliskach-Bogusz w kwocie 20.000,00 zł,

sprzedaż działek rolnych ozn. nr ewid. 88/10 i 88/2 położonych w Grudnej Dolnej w kwocie 5.000,00 zł,

sprzedaż działek rolnych ozn. nr ewid. 870/1 i 182 położonych w Januszkowicach w kwocie 5.000,00 zł,

sprzedaż działki zabudowanej ozn. nr ewid. 340, położonej w Opacionce w kwocie 5.000,00 zł,

sprzedaż działek rolnych ozn. nr 639, 634/5, 634/6, 634/7 położonych w Smarżowej w kwocie 15.000,00 zł,

sprzedaż działek rolnych ozn. nr ewid. 406 i 450/8 położonych w Woli Brzosteckiej w kwocie 20.000,00 zł.

 

            Planowane dochody bieżące zostały przyjęte na rok 2018 na podstawie przedstawionych decyzji Wojewody Podkarpackiego i Dyrektora Biura Wyborczego - Delegatura w Rzeszowie, przekazanego przez Ministra Rozwoju i Finansów projektu subwencji ogólnej dla gminy i projektu kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat zostały wyszacowane według projektów uchwał z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień.

            W stosunku do przewidywanego wykonania planu 2017 roku, przyjęty plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy o 14,85 %.  Istnieje ryzyko niezrealizowania dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych porównując do obecnego wykonania dochodów, niemniej jednak pozostałe dochody bieżące, które realizuje gmina są bardzo realistycznie oszacowane. Nie wprowadzono planu dochodów z tytułu wpływów z podatków lokalnych, co do których toczy się postępowanie egzekucyjne bądź zabezpieczono należności hipotecznie na majątku dłużników. Część dochodów z zaległych podatków z pewnością zostanie zrealizowana, a wówczas będzie możliwość zwiększenia dochodów własnych, podobnie jak w roku bieżącym.

            Dochody bieżące w 2018 roku są mniejsze o kwotę 589.089,79 zł w stosunku do planowanego wykonania za III kwartał 2017 roku. Spadek projektowanych dochodów budżetu na 2018 rok wynika stąd, iż w 2017 roku gmina otrzymała z budżetu wojewody dotacje na dofinansowanie zadań bieżących takich jak: dożywianie dzieci w szkołach, stypendia szkolne i wyprawka szkolna, zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które to dotacje zostały pozyskane w ciągu 2017 roku, czego nie można zakładać przy projektowaniu budżetu na 2018 rok. Istotny wpływ na wysokość szacowanych dochodów ma projektowana subwencja ogólna na rok 2018, która w stosunku do roku 2017 jest wyższa tylko o 828.454,00 zł.

Prognozowane dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w latach 2019 - 2022 są szacowane o 3,0 % wyższe (rok do roku) niż plan na rok 2018.  Wysokość subwencji jest ściśle powiązana z wykonaniem dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych z lat poprzednich. Tak, więc wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2018 jest ustalana na podstawie dochodów wykazanych w sprawozdawczości Rb-27S i Rb-PDP za rok 2016. Wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych w roku 2016 nie odbiega znacząco od przewidywanego wykonania na rok 2017, co pozwala prognozować, że dochody z subwencji w latach 2019-2022 są prawidłowo szacowane. 

Przy prognozowaniu dochodów z tytułu subwencji, można również posłużyć się wskaźnikiem tempa wzrostu gospodarczego, który jest szacowany na poziomie 3,8 %.

 

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych posłużono się danymi z wykonania wydatków budżetu gminy z lat przeszłych, przewidywanym wykonaniem za rok 2017, wartościami wynikającymi z projektu budżetu państwa na 2018 rok i wskaźnikami makroekonomicznymi do budżetu państwa. Przyjęto założenie, że przy podjęciu odpowiednich działań efektywnościowych i racjonalizujących, dążyć będzie się do pokrycia strony wydatkowej stroną dochodową. W budżetowaniu na następne lata będzie się ograniczać dynamikę wydatków bieżących, a w szczególności związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

            Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyszacowano w 2018 roku na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez poszczególne jednostki budżetowe przy aktualnym zatrudnieniu. Poziom tych wydatków znacznie zmieni się w styczniu 2018 roku po uruchomieniu rezerwy celowej, którą zaprojektowano w kwocie 504.561,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2017 rok na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, oraz po zatwierdzeniu planów dokształcania nauczycieli w 2018 roku. Szacuje się wzrost nakładów na wydatki osobowe w gminie średnio o około 5,00 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są niższe niż szacowane na rok 2017 w związku z planowanymi w 2017 roku wydatkami inwestycyjnymi na budowę archiwum na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzostku. Średni wzrost wydatków bieżących na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego wynosi 3,5 %.

W kolejnych latach nie planuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w stosunku do obecnej prognozy, między innymi ze względu na kumulację wydatków inwestycyjnych w 2018 roku, realizowanych przy udziale środków unijnych w związku z zawartymi umowami na przedsięwzięcia oraz zadania inwestycyjne. W 2018 roku wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.565.485,87 zł, z tego na przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej przeznacza się:

  1. Wydatki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK Oś priorytetowa, Oś priorytetowa III. Czysta energia 03. Działanie 3.1 Rozwój OZE na Projekt Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” realizowany przy udziale Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w kwocie5.157.418,87 zł.
  2. Wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo (w ramach LGD) realizowany w 2017 roku i częściowo w 2018 roku w kwocie 400.000,00 zł, z dofinansowaniem w kwocie 362.141,00 zł, na zadania inwestycyjne pod nazwą:   

     a) budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej  i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek,

    b)  poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek,

   c)  przebudowa domu ludowego w Zawadce Brzosteckiej wraz z budową obiektu małej architektury w Bukowej

3.  Wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach Projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka - Etap IV - Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" przewidziane do realizacji w latach 2016 - 2018, o wartości Projektu 4.609.400,00 zł, i szacowanym dofinansowaniem w kwocie 2.621.060,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

 a) "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie"

b) "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku",

c) "budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11-go Listopada w Brzostku".

4.  Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w "Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy

     Brzostek na lata 2015 - 2020", w 2018 roku planuje się realizować zadania inwestycyjne ujęte do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" pod nazwą "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  im. KEN w Brzostku" w kwocie 785.000,00 zł.

            W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1.600.000,00 zł na podwyższenie udziału Gminy Brzostek w spółce samorządowej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Spółka z o.o.

            Ponadto zostały wprowadzone nowe zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych, wewnętrznych oraz dotowania budowy dróg powiatowych. Realizacja tych inwestycji dotyczy roku 2018. Natomiast nowe wydatki inwestycyjne w latach 2019 - 2022 będą realizowane z dochodów własnych gminy i przy ewentualnym wsparciu z dotacji z budżetu wojewody na usuwanie skutków powodzi i "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Na podstawie zawartych umów i opracowanych harmonogramów poziom zadłużenia gminy w kolejnych latach kształtować się będzie następująco:

-          na koniec roku 2017 –     7.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2018 –    11.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2019 –      8.600.000,00 zł,

-          na koniec roku 2020 –      5.600.000,00 zł.

-          na koniec roku 2021 –      2.500.000,00 zł.

 

            W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w kwocie 7.800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów z poprzednich lat w kwocie 3.800.000,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brzostek w kwocie 4.000.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz na drogach gminnych i powiatowych.

 

Spłata rat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

-          na koniec roku 2018 –  3.800.000,00 zł,

-          na koniec roku 2019 –  3.000.000,00 zł,

-          na koniec roku 2020 –  3.000.000,00 zł,

-          na koniec roku 2021 –  3.100.000,00 zł,

-          na koniec roku 2022 –  2.500.000,00 zł.

            W przypadku wystąpienia ryzyka niezrealizowania zaplanowanych dochodów lub konieczności zwiększenia wydatków koniecznym będzie wprowadzenie działań oszczędnościowych w zakresie zaplanowanych wydatków bieżących fakultatywnych oraz ograniczenia nowych wydatków na inwestycje gminne.

            W przedstawionej prognozie finansowej wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty rat kredytów i odsetek będzie w 2018 r. - 6,20%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 8,56%, w 2019 r. - 5,41%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,69%, w 2020 r. - 5,17%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,24%, w 2021 r. - 5,13%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,77%, w 2022 r. - 3,94%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 9,71%.

drukuj pobierz pdf    

wstecz