Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XL/308/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie nalezności o charakterze czywilnoprawnym przypadających Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym oraz okreslenia warunków dopu

UCHWAŁA NR XL/308/2018

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Brzostek i jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy lub osoby do tego uprawnione.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)  wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Brzostek oraz jej jednostki podległe;

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji, określone w przepisach części trzeciej tytułu VII 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. 2008. 115.329 z 09.05.2008 r.), bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,

4) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Brzostek lub jej jednostkom podległym;

5)  należnościach pieniężnych  -  rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia tej należności, stanowiącymi należności uboczne, wg stanu na dzień złożenia wniosku o udzielenie ulgi.

 

§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym, mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadkach, gdy:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł,

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, pieniężne mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

 

§ 4. 1. Na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub uzasadnionym interesem publicznym:

a) należności mogą być w całości lub w części umarzane,

b) mogą zostać odroczone terminy spłaty należności,

c) płatność należności może zostać rozłożona na raty.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty należności na raty) oraz wskazanie własnych propozycji w sprawie wnioskowanej ulgi tj. kwoty umorzenia, daty odroczenia terminu spłaty należności, a w przypadku rozłożenia na raty – proponowaną ilość i wielkość poszczególnych rat oraz terminy ich płatności.

3. Wniosek dłużnika powinien być należycie umotywowany i udokumentowany a w szczególności przedstawiać opis aktualnej sytuacji finansowej oraz inne dane istotne dla sprawy. Przed udzieleniem ulg, o których mowa w ust. 1, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

4. Osoby fizyczne obowiązane są dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku.

5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

a) sprawozdania finansowe za ostatni okres sprawozdawczy,

b) oświadczenie o stanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,

c) inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku.

6. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty nie są wystarczające do udzielenia ulgi, wzywa się dłużnika do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

7. Udzielenie ulgi może być uzależnione od terminowego regulowania należności bieżących.

 

§ 5. 1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

3. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

 

§ 6. 1. Burmistrz Brzostku na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 4 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzostek i jej jednostkom podległym, jak również udzielając ulg z urzędu o których mowa w § 3 ust. 1, pkt 5 niniejszej uchwały, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu UE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), również wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiegał się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczania wraz z wnioskiem :

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

3) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;

4) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.);

5) informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm.);

6) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.);

4. W przypadku, gdy dłużnik nie dopełni obowiązków określonych w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu wniosek o udzielenie ulgi pozostawia się bez rozpatrzenia.

5.  Na podstawie niniejszej uchwały pomoc publiczna udzielana będzie w okresie obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

§ 7. 1. Do umarzania, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności wierzytelności uprawniony jest Burmistrz Brzostku.

2. Burmistrz Brzostku może upoważnić kierowników jednostek podległych do umarzania wierzytelności, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza kwoty 2 000,00 zł.

3. Burmistrz Brzostku może upoważnić kierowników jednostek podległych do rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności wierzytelności.

4. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 2, rozumie się należność główną.

5. Burmistrz Brzostku lub osoba upoważniona do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności jest również uprawniony do umarzania i udzielania ulg w spłacie odsetek oraz innych należności ubocznych.

6. Burmistrz Brzostku może nie dochodzić należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzostek lub jej jednostkom podległym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

 

§ 8. 1. Umarzanie należności, udzielanie ulgi w jej spłacie następuje pisemnie przez oświadczenie woli Burmistrza Brzostku (kierownika jednostki podległej) wyrażone w formie zarządzenia na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. Kierownicy gminnych jednostek podległych przedkładają Burmistrzowi Brzostku sprawozdania dotyczące zakresu udzielonych ulg za okresy półroczne według stanu na 30 czerwca i za okresy roczne według stanu na 31 grudnia, w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.

 

§9. 1. Od należności, którą umorzono lub termin zapłaty odroczono bądź rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od daty wpływu wniosku do daty umorzenia należności lub upływu terminu zapłaty.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami od pierwotnego terminu wymagalności.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 11. Traci moc uchwałaRady Miejskiej w Brzostku Nr XLII/295/10 z dnia 14 lipca 2010 r.

 

§ 12. Uchawała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 
drukuj pobierz pdf    

wstecz