Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza II przetarg na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN, model Żuk

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  II  PUBLICZNEGO PRZETARGU

PISEMNEGO  NA  SPRZEDAŻ  SAMOCHODU

 MARKI FS LUBLIN, MODEL ŻUK

- STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY BRZOSTEK

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5  października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków  trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz.U. 1993.97.443 i Dz.U.1999.70.780 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1999.70.780 ) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach II Publicznego Przetargu Pisemnego na sprzedaż samochodu marki FS Lublin  – stanowiącego własność Gminy Brzostek, będącego na wyposażeniu OSP w Zawadce Brzosteckiej.

 

 

1. II Publiczny Przetarg Pisemny odbył się 03 sierpnia 2018 r. na godz.1100 

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2.Przedmiotem przetargu była sprzedaż samochodu marki FS Lublin, model Żuk A07 2.5 t

      3. Cena wywoławcza pojazdu wynosiła 4 400,00 zł netto ( słownie: cztery tysiące czterysta

          złotych  +23% VAT-u .

4. Wadium  wynosiło 440,00 zł ( osiemset czterysta czterdzieści złotych ) i było płatne do  

    01.08.2018 r.

5. Na rachunek bankowy Gminy Brzostek do dnia 01.08.2018 r. nie wpłynęło żadne wadium.

6. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium. 

  

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

Brzostek, dnia 03.08.2018 r.

 

 


 

 Burmistrz Brzostku

ogłasza

II  PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY

na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN , model Żuk A07 2.5t  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek
NIP : 872-222-31-91  REGON : 851661085
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferencyjnej w dniu 03.08.2018 r.

o godz.11:00, przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Brzostku z dnia 10.07.2018 r.
III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Samochód strażacki można oglądać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadce Brzosteckiej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego

w Brzostku.
IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) marka i typ – FS LUBLIN, model pojazdu :Żuk A07 2.5 t   Wersja :A075 Towos

2) rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy do 3.5t

3) nr rejestracyjny :TAO 8055
4) nr identyfikacyjny (VIN) –723543,
5) rok produkcji -1991

6) nr INFO-EKSPERT – 219-00032

7) okres eksploatacji pojazdu (1991/10/21-2018/05/17 ) – 319 m-cy
8) dopuszczalna masa całkowita /ładowność– 2500[kg] /950 kg
9) rodzaj nadwozia –furgon 4 drzwiowy 7 osobowy
10) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów : 2/ tylny (4x2)/manualna  
11) kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) – czerwony 1 –warstwowy akrylowy
12) rodzaj pojazdu :samochód ciężarowy do 3,5 t

13) rodzaj silnika- z zapłonem iskrowym(gaźnik)
14) pojemność/moc silnika – 2120 [cm3], 52 [kW] (71KM)
15) opis rodzaju pojazdu : przewóz osób i sprzętu
16) liczba cylindrów/układ cylindrów – 4/rzędowy

17) wskazanie drogomierza – 47228 [km] 
18) zawieszenie osi/rozstaw osi : sprężyny/ 2700 mm

19) data pierwszej rejestracji: 1991/10/21

20) długość/szerokość/ wysokość : 4320 mm/1820 mm/2200 mm

 

Silnik i osprzęt silnika typowy częściowo eksploatacyjnie zużyty, odpowiednio do osiągniętego przebiegu z uwzględnieniem przeglądów i napraw. Rama pojazdu w dobrym stanie. Zespoły

podwozia częściowo zużyte. Nadwozie pojazdu kompletne, uszkodzeń poszycia i powłoki lakierniczej nie stwierdzono. Pojazd utrzymany w dobrym stanie, posiada aktualne badania techniczne.

 

V. Cena wywoławcza pojazdu :

4 400,00 zł netto (słownie: cztery tysiące czterysta złotych  + podatek 23 % VAT )

 zgodnie z obowiązującymi przepisami i Zarządzeniem Burmistrza Brzostku z dnia 10.07.2018 r.

 

VI.  Wadium:

  1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 440,00 zł ( słownie: czterysta czterdzieści złotych) do dnia 01.08.2018 r.  Wadium należy  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzostek BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .
  2. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta  uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
2) numer telefonu
3) numer PESEL lub NIP oraz w przypadku firm numer REGON
4) oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza ( czyli 4 400,00 +23 %VAT lub wyższą)
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym   pojazdu i że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

6) dowód wpłaty wadium w wysokości 440,00 zł
7) podpisaną klauzulę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 03.08.2018 r. do godz. 10:00 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Gmina Brzostek
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek

z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego marki Żuk – nie otwierać przed 03.08.2018 r. godz.11:00”
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku.
3. Okres związania ofertą – 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert

IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

       którejkolwiek z ofert.

X. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty  

   przetargu na konto bankowe Gminy Brzostek.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty  
    i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

Brzostek, dnia 10.07.2018 r.

                                                                                      

FORMULARZ  OFERTOWY

 

DANE  OFERENTA:

1.  nazwa lub nazwisko i imię      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.   adres oferenta …………………………………………………………………………………………………

3.  PESEL/ NIP/REGON o ile dotyczy ………………………………………………………….

PRZEDMIOT  OFERTY :

Oferta dotyczy II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN model :Żuk A07 2.5 t  Rok produkcji 1991

 

WARUNKI  OFERTY :

 

4. Oferuję zakup samochodu  za cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza  tj.4 400,00 zł +23 %VAT : ……………. …………........................................ zł    netto +23 %VAT

Słownie: ………………………………………………………………………………………

 5. Dołączam dowód wpłaty wadium w kwocie 440,00 zł ( słownie : czterysta czterdzieści złoty)

5. Korespondencję w sprawie przedmiotowego przetargu proszę kierować na adres:  

 

……………………………………………………………………………………………………………

tel. …………………………  faks: ………………………  e-mail: …………………………………

 

osoba do kontaktu ……………………………………………………………………………………….

 

 

Oświadczam, że przystępując do przetargu zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu/

ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu.

 

 

 ……………………………………                                         ………………………………………                  

  miejscowość,  data                                           podpis  osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

(miejscowość, data)

........................................

(imię i nazwisko)

........................................

........................................

(adres)

ZGODA

na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych:

1)    imię , nazwisko ,nazwa firmy *

2)    adres zamieszkania , adres firmy *

3)    PESEL,NIP/ REGON

4) NUMER TELEFONU, FAX, e-MAIL *

 

w celach związanych z procedurą : realizacji procedury sprzedaży środka trwałego samochodu marki FS LUBLIN model Żuk A072.5t – stanowiącego własność Gminy Brzostek, będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadce Brzosteckiej

 

w Urzędzie Miejskim w Brzostku z siedzibą w Brzostku przy ulicy Rynek 1; 39-230 Brzostek

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Miejski w Brzostku

przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej tj.5 lat .

Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.

Zgodnie z przekazaną mi informacją w dniu dzisiejszym wyrażam zgodę, aby odbiorcą moich danych osobowych był Urząd Miejski w Brzostku.

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

..........................................

       (data i podpis )

 

 *Proszę podkreślić właściwe

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, iż:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzostku.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem Burmistrzem Brzostku można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@brzostek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Urząd Miejski w Brzostku, ul Rynek 1, 39-230 Brzostek

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pomocą e-mail iod@brzostek.pl  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji procedury sprzedaży środka trwałego samochodu marki FS LUBLIN model Żuk A072.5t – stanowiącego własność Gminy Brzostek , będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zawadce Brzosteckiej

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów :

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu  ( Dz.U. 1993.97.443 i Dz.U.1999.70.780 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz  warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1999.70.780)

 w związku  z Pani/Pana dobrowolną zgodą na podstawie art.6 ust.1 lit. a ,c RODO

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowe mogą być :

-organy i podmioty wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną  5 lat

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z realizacji art.30 ust.2 pkt .3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017. 1875 z późn.zm)

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu w tym profilowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 i 4 RODO

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

Brzostek, dnia………………..                          …………………………………..

                                                     Podpis osoby zapoznającej się z klauzulą

drukuj pobierz pdf    

wstecz