Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLIV/331/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XLIV/331/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzostek

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1 W Statucie Gminy Brzostek uchwalonym uchwałą Nr XXVI/177/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku: Nr XVI/114/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XXX/229/13 z dnia 25 września 2013 r., Nr IX/37/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., XXIV/170/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz Nr XXXV/251/2017 z dnia 31 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 5:

a)      ust.2  otrzymuje brzmienie:

„2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego”

b)      uchyla się ust.3

2)      w § 12 uchyla się ust.1

3)      w § 14 uchyla się ust.2

4)      w § 15 ust.1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Skarg, Wniosków i Petycji.”

5)      uchyla się § 17

6)      w § 26:

a)      ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji Rady powiadamia się radnych w formie elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.”

b)      ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji Rady podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców przez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.”

7)      uchyla się § 30

8)      uchyla się § 40 i § 41

9)      w § 52 ust 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem imiennego głosowania „za”, przeciw” i „wstrzymujących”.”

10)  w § 55:

a) ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej 3 radnych.”

b)w ust. 5 skreśla się wyrazy „lub mieszkańców”

11)   w § 61

a) uchyla się ust.1-3 i ust. 5

b)ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym głosowanie imienne przeprowadza się według następujących zasad:

1)Przewodniczący odczytuje kolejno imiona i nazwiska radnych według listy obecności,

2) radny wypowiada się czy jest „za”, „przeciw” czy się wstrzymał od głosowania

12)  w § 71 dodaje się  ust 4 w brzmieniu:

„4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Komisji podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców przez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.”

13)   po Rozdziale VIII dodaje się Rozdział VIII a w brzmieniu:

    „Rozdział VIII a

    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

    "§ 104 a.1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

      1) rozpatrywanie skarg na działanie Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,                                                                                                                                                  

      2) rozpatrywanie wniosków składanych przez obywateli,

      3) rozpatrywanie petycji składanych przez obywateli.

      2.  Skargi, wnioski i petycje, o których mowa w ust. 1 Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  W razie wątpliwości dotyczących właściwości organu lub wątpliwości co do specyfiki przedmiotu sprawy, Przewodniczący kieruje  

           do radcy prawnego lub pracownika sprawującego obsługę prawną Urzędu wniosek o wydanie opinii w tym zakresie. W razie niewłaściwości Rady, przekazuje sprawę do Burmistrza.

      3.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego i przepisach prawnych wydawanych na podstawie tej ustawy.

      4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji prowadząc postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 występuje odpowiednio do burmistrza albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w terminie 14 dni.

      5.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji prowadząc postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 zajmuje stanowisko i wraz z uzasadnieniem faktycznym oraz prawnym przekazuje je Przewodniczącemu.

      6.  Przed zajęciem stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Komisja może wysłuchać stron w sprawie. Na posiedzenie zaprasza się strony, jednak ich nieobecność nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

      7.  Nie przyjęcie przez Radę stanowiska zaproponowanego przez Komisję w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie oznacza automatycznie przyjęcia stanowiska przeciwnego.

      8.  Przyjęcie stanowiska przez Radę w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 następuje w drodze uchwały.

      9.  Przewodniczący udziela stronom w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 odpowiedzi, wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne wyrażone w stanowisku Komisji.

    10.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na zasadach określonych w ustawie o petycjach i przepisach prawnych wydawanych na podstawie tej ustawy.

    11.  Członek Komisji podlega wyłączeniu z jej prac w sprawach, w których może powstać podejrzenie o jego stronniczość.

    12.  W sprawach wyłączenia członka Komisji decyduje Przewodniczący Komisji.

    13.  W sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji decyduje Rada na wniosek Radnego lub Przewodniczącego Rady.".

14) uchyla się § 105

15) w § 106  uchyla się ust. 1

§ 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, pkt 6-9, pkt 11- 13, które wchodzą w życie z pierwszym dniem kadencji organów gminy następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz