Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLIV/334/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brzostek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów

UCHWAŁA Nr XLIV/334/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brzostek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów.

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2018.994) oraz art.12 ust.1, ust.3, ust.5, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 ze zm.) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy, Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się  maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających:

a)  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 36

b)  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa – 28

c)  powyżej 18% zawartości alkoholu - 32

 

§ 2. Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zawierających:

a)  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -12

b)  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa - 7

c)    powyżej 18% zawartości alkoholu - 9

 

§ 3. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Brzostek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) punkty sprzedaży oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów chronionych: szkół, przedszkoli, obiektów sportowych, placówek oświatowo-wychowawczych  i opiekuńczych, kąpielisk, kościołów, kaplic i cmentarzy,

2) odległość, o której mowa w ust.1 jest najkrótszą drogą - ciągiem komunikacyjnym, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia głównego  obiektu chronionego.

§ 4. Tracą moc:

1)    Uchwała Nr XXXII/286/01  z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

2)    Uchwała Nr XXIX/173/97 Rady Gminy w Brzostku z dnia 14 marca 1997 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Brzostek

3)    Uchwała Nr XII/128/99 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

drukuj pobierz pdf    

wstecz