Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLIV/335/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania pomocy de minimis uczastnikom projektu pn. \\

Uchwała Nr XLIV/335/18
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art.27 ust.5 ustawy z dnia 11 lipca 2017 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018, poz. 1431 z póź.zm.), po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  1 W związku z realizacją projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” , który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, przyznaje się dofinasowanie w wysokości 70 % kosztów netto do inwestycji polegającej na montażu kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na budynkach prywatnych mieszkańców Gminy Brzostek.

2. Uchwała obejmuje swym działaniem mieszkańców, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie o którym mowa w § 1 ust. 1, a mieszkaniec jest lub staje się przedsiębiorcą w myśl przepisów powołanych poniżej.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć:

a/ podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 poz. 646).

b/ podmiot zdefiniowany na podstawie art.4 ust.2 VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U.L.145,s.1) zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 roku (Dz. U. L 102, s.18) zgodnie z interpretacją zawartą w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (druga izba) C-219/12 z dnia 20 czerwca 2013 r.

2/ działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, o której mowa w art.2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.362), w tym oferowanie towarów i usług na rynku.

 

§ 2.1. Dofinansowanie o którym mowa w § 1 ust.1 ma charakter pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu definicji zawartej w § 1 ust. 3 pkt 2.

2. Pomoc przyznana na podstawie niniejszej uchwały udzielona będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U.L 352 z dnia 24.12.2013, str.1).

3. Mieszkaniec – przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale może uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w bieżącym roku podatkowym tj. w tym w którym mieszkaniec – przedsiębiorca uzyskał prawo do otrzymania dofinasowania oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a jeżeli prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego równowartość ta stanowi 100 tys. euro.

4.Jeżeli łączna kwota pomocy przewidzianej do udzielenia mieszkańcowi – przedsiębiorcy w ramach niniejsze uchwały przekroczy pułap określony w § 2 ust.3, mieszkaniec – przedsiębiorca nie może otrzymać pomocy, nawet w odniesieniu do części, która tego pułapu nie przekroczy.

 

§ 3. 1. Na potwierdzenie przyznania pomocy de minimis wydaje się zaświadczenie. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Dniem udzielenia pomocy jest dzień podpisania umowy na uczestnictwo w Projekcie „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno”, która jest zawarta pomiędzy Gminą Brzostek a mieszkańcem – przedsiębiorcą, a organem udzielającym pomocy jest Burmistrz Brzostku

3. Mieszkaniec, który został uznany za przedsiębiorcę w myśl § 1 ust.3 jest zobowiązany do przedłożenia:

a/ wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

b/ zaświadczenie / oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc , oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

c/ informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz.U. 2014 poz.1543) zmieniające rozporządzenie w  sprawie z zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, który przedstawiają mieszkańcy, będący przedsiębiorcami w myśl § 1 ust.3 na załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Na wniosek udzielającego pomocy mieszkaniec – przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia w żądanym terminie, dodatkowych informacji niezbędnych do oceny prawidłowości przyznania pomocy de minimis.

5. Na podstawie informacji otrzymanych od mieszkańca – przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny dopuszczalności przyznania pomocy de minimis i ją  przyznaje lub odmawia udzielenia pomocy.

6. Organ udzielający pomocy może odmówić jej przyznania w następujących przypadkach:

a/ przekroczeniu wielkości pomocy, o której mowa w § 2 ust.4,

b/ niespełnienia przez mieszkańca – przedsiębiorcę chociażby jednego z warunków do przyznania pomocy, o których mowa w § 3 ust.3,

c/ podania nieprawdziwych informacji, oświadczeń, dokumentów.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje do dnia 31.12.2018 roku.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz