Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2018: Nr 105/18 z dnia 4 października 2018 r. - opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostekj

 

ZARZĄDZENIE Nr 105/18

Burmistrza Brzostku

z dnia 04 października 2018 roku

 

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek.

 

Na podstawie uchwały Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzostek, Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

 

§ 1

             Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Brzostku, pracowników na samodzielnych stanowiskach, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją, do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2019 r.

 

§ 2

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2019 rok w zakresie dochodów:

a)      udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się w wielkościach określonych przez Ministra Finansów,

b)      subwencje przyjmuje się w wielkościach określonych przez Ministra Finansów,

c)      dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Podkarpackiego,

d)      zobowiązuje się Skarbnika Gminy do oszacowania dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowanych przez urzędy skarbowe.

 

2. Oszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego winny uwzględnić:

a)      roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów,

b)      roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i z tytułu opłaty przekształceniowej,

c)      proponowane do sprzedaży w 2019 roku składniki mienia (budynki, lokale, grunty) wraz z ich wstępną wyceną.

 

3. Dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:

a)      stawek obowiązujących w 2018 roku,

b)      prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania,

c)      prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania,

d)      przewidywanych skutków ulg i zwolnień wynikających z decyzji organu podatkowego oraz uchwał Rady Miejskiej,

e)      wpływów na poczet zaległości podatkowych.

4. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali należy oszacować na poziomie obecnie obowiązujących umów.

5. Zobowiązuje się kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do przedstawienia Burmistrzowi w terminie do 24.10.2018 r. projektów zarządzeń lub projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian obowiązujących cen, stawek, opłat i podatków.

 Oszacowane dochody należy przekazać Skarbnikowi Gminy do dnia 24.10.2018 r.

 

§ 3

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2019 rok w zakresie wydatków cyt.:

"zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy".

W związku z powyższym zobowiązuje się kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do:

-        ograniczenia wydatków bieżących,

-        uzyskiwania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,

-        monitorowanie zużycia mediów i ograniczenie ich zużycia.

 

2. Wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2019. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Podkarpackiego.

 

3. Wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie kwot określonych dla budżetu Gminy. Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji, tj. do 15.10.2018 r., nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości.

 

4. Na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowo - wychowawczych, oprócz subwencji i dotacji przeznacza się dochody własne. Środki finansowe na dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli należy ustalić w taki sposób, aby uniknąć dodatkowych skutków finansowych.

 

5. Wydatki bieżące w działach: 852 – Pomoc społeczna planuje się na poziomie nie większym niż planu uchwalonego na 2018 r.

 

6. Wydatki bieżące w działach 600 – Transport i łączność, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 750 – Administracja publiczna, planuje się na poziomie nie większym niż planu na 2018 r. z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia.

 

7. Dotacje na działalność gminnych instytucji kultury, finansowane z dochodów własnych gminy planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2018 r. z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia.

 

8. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, planuje się na poziomie wpływów z opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2019 r. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań.

9. Środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć w roku 2019 na realizację podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego ustala się na poziomie środków zaplanowanych na realizację tych zadań w 2018 roku. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wysokość środków planowanych na realizację tych zadań z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

 

10. Zakłada się w 2019 roku waloryzację wynagrodzeń pracowników urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy w tym pracowników obsługi szkół i przedszkoli o 5,0 %.

 

11. Kierownicy jednostek organizacyjnych zamierzający zwiększyć zatrudnienie, winni przedstawić szczegółowe uzasadnienie oraz kalkulację kosztów.

 

12. Przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. – 3.161,77 zł, bez waloryzacji (pracownik - 1.185,66 zł, emeryt - 197,61 zł, nauczyciel - 2.879,91 zł, emeryt-nauczyciel średnio -1.300,00 zł).

 

Materiały planistyczne w zakresie wydatków oraz inne opracowania i propozycje, o których mowa wyżej, należy przedłożyć Burmistrzowi w terminie do 24.10.2018 r.

 

§ 4

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Brzostek na 2019 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:

a)      projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:

-        zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania,

-        zadania, które są przewidziane do realizacji, na które Gmina posiada pełną dokumentację techniczną oraz pozwolenie na budowę (projekt planu winien uwzględnić środki finansowe na zapewnienie wkładu własnego i zapewnienie całego finansowania),

b)      projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na istniejące zagrożenie budowlane, spowodowane np. skutkami klęsk żywiołowych.

W pierwszej kolejności realizowane będą zadania, co do których Gmina ma realną możliwość otrzymania środków zewnętrznych.

Informację w zakresie zdań inwestycyjnych i remontowych należy przedłożyć Burmistrzowi w terminie do 24.10.2018 r.

 

§ 5

1. Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), równolegle z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok, winna być zaktualizowana uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek, zwanej dalej WPF.

2. Zobowiązuje się kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz kierowników jednostek organizacyjnych do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiających zaktualizowanie założeń WPF (na lata 2019-2023), tj. w szczególności do przedstawienia wykazu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, każde przedsięwzięcie winno zawierać objaśnienia dotyczące przyjętych wartości.

3. Kierownika Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska zobowiązuje się do oszacowania dochodów majątkowych na lata 2019- 2023, z podziałem na:

a)      dochody ze sprzedaży majątku,

b)      dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Materiały planistyczne do zmian w WPF należy przedłożyć Skarbnikowi w terminie do 24.10.2018 r.

 

§ 6

Przy opracowaniu materiałów planistycznych na rok 2019 należy ponadto uwzględnić:

  1. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2019 rok, w których zakłada się m.in.:

a)      średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,

b)      tempo wzrostu PKB – 3,8 %,

c)      projektowana kwota dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2018 rok (wyodrębniona w materiałach planistycznych dla każdej jednostki) oraz wynagrodzenie z projektowaną podwyżką dla nauczycieli w wysokości 5,0 % z dniem 01.01.2019 r. (wyodrębniona w materiałach planistycznych dla każdej jednostki),

d)      wysokość funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 0,1% funduszu wynagrodzeń

e)      projektowana składka na Fundusz Pracy 2,45%,

f)        projektowana przez MPiPS kwota minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 2.250,00 zł.

  1. Obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:

a)      ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),

b)      ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)

c)      rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),

d)      ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

e)      inne opublikowane akty prawne, które zawierają skutki finansowe dla budżetu gminy na 2017 rok,

f)        oraz projekty aktów prawnych, które mogą zawierać skutki finansowe dla budżetu gminy na 2017 r.

g)      Uchwały Rady Miejskiej w Brzostku, a w szczególności Uchwały Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na poczet budżetu 2019 r., podjęte do czasu opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz