Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Brzostku

 

informacja o wynikach przetargu MKOŚ_6840.2.2017.18.pdf

 

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

V  PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Brzostku, stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały X/57/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych położonych w budynku wielorodzinnym nr 5A w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 10 o powierzchni użytkowej 100,25 m2  położony w budynku wielorodzinnym nr 5A przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego w Brzostku wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie ( działce nr 216/3 o pow. 0,4835 ha ) - stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00044589/9. Z lokalem użytkowym nr 10  związany jest udział 10025/121263 w częściach wspólnych budynku, oraz w gruncie działki  ewidencyjnej nr 216/3. Lokal użytkowy  nr 10 zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem Starosty Dębickiego z dnia 02.06.2015 r. znak :AB.6740.9.2015 stanowi samodzielny lokal w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

 

Działka 216/3 jest zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 5 i nr 5A .W budynku 5A znajduje się część magazynowo – usługowa. Budynek o zróżnicowanej wysokości: dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony w części mieszkaniowej, zaś w części usługowej parterowy, niepodpiwniczony. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi posiadają doświetlenie naturalne i sztuczne. Obiekt spełnia warunki techniczne, posiada węzły sanitarne z bieżącą wodą. W pomieszczeniach wykonano wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń w  lokalu użytkowym nr 10 wynosi 3 m. Lokal położony jest na parterze w średnim stanie technicznym, przeznaczony do remontu kapitalnego.

W obecnym stanie technicznym lokal może być użytkowany jako warsztat, garaż lub magazyn. Obecnie nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Brzostek. Według zapisów studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.08.2012r. nr XIX/135/2012 działka 216/3 położona w Brzostku- oznaczona symbolem 1MW- to obszar zabudowy wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi dla mieszkańców lub drobną wytwórczością. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, kanalizacyjną, gazową, wodociągową. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 216/3 położona w Brzostku zlokalizowana jest na terenie układu urbanistycznego- zgodnie z Rejestrem zabytków Decyzją Nr A-150 z dnia 11.03.1978 r.

 

- 2 -

Dane konstrukcyjno- materiałowe: fundamenty –żelbetonowe; ściany – pustak gazobetonowy, cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej; strop- żelbetonowy; posadzki: lastrico, gładź cementowa, dach – drewniana konstrukcja pokryta blachą nad częścią mieszkalną, stropodach pokryty papą na lepiku nad lokalem 10/5A; stolarka - drewniana, stalowa; tynki – wapienno-cementowe; instalacje – elektryczna; gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, elewacja- tynk gładki cementowy.

Lp

     Wyszczególnienie

 

Pow.

lokalu

m 2  

Udział w częściach wspólnych budynku

 i gruncie

Wartość rynkowa gruntu

Wartość rynkowa lokalu bez gruntu

Koszt sporządzenia dokumentacji  (zł)

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej

(brutto )

Wadium

1.

 

 

 

 

Nieruchomość lokalowa nr 10 położona w Brzostku przy ul. Gryglewskiego wraz z udziałem w działce nr 216/3 o pow. 4835 m 2

 

100,25

 

10025/121263

 

7 480,-

 

41 994,-

 

300,00

 

49 774,-

 

5 000,-

 

V PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU ( sala konferencyjna)  W  DNIU 30 LISTOPADA O GODZ. 10 30 

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie : pięć tysięcy złotych) w formie

   pieniądza przelewem na konto Urzędu (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006), w taki sposób aby                                                      

   w dniu 19 listopada 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.

2.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3.Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później    

    niż przed upływem 3 dni od dnia : odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu

    wynikiem negatywnym.

4. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od

    dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. nie przystąpienia do zawarcia

    umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia zawarcia umowy, wpłacone wadium nie

    podlega zwrotowi.

5. Lokal użytkowy wolny jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje

    nieruchomość w stanie istniejącym i staje się członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej Na Gryglewskiego. Obowiązek dostosowania  

     lokalu do prowadzenia w nim działalności oraz uzyskania w tym zakresie stosownych pozwoleń, jeżeli takie będą wymagane,

    spoczywa na Nabywcy.

- 3 -

6. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

7. Burmistrz Brzostku ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny, podając niezwłocznie przyczynę

     odwołania przetargu.

8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty : tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, podmioty inne niż osoby

    fizyczne dodatkowo NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

9. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu

    zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej

    z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Zorganizowane zostały cztery przetargi : I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) w dniu 06 lipca 2017 r. o godz.                         

    1030 ; II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) w dniu 26.10.2017 r. o godzinie 10 30 ; III Publiczny Przetarg Ustny 

    Nieograniczony (Licytacja) w dniu 12.01.2018 r. o godzinie 10 30 –; IV Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) w

   dniu 24.04.2018 r. o godzinie 10 30 - wszystkie zakończone wynikiem negatywnym .

11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz      

     na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

 

 

Brzostek, dnia 8.10.2018r.

 

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz