Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLV/339/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 Uchwały Nr XLIV/339/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

Program współpracy jest propozycją dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy w realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupienie w swoich szeregach ludzi najaktywniejszych pragnących rozwiązywać ważne problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w gminie. Zadania, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizacji zadań powodują, że postrzegane są jako cenny partner samorządu terytorialnego. Wspólny trud i zaangażowanie stron przynoszą satysfakcję i chęci do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym. Rada Miejska w Brzostku zamierza kontynuować systematyczną współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizując wspólnie działania służące podnoszeniu jakości życia mieszkańców gminy. Priorytetem władz gminy jest służenie mieszkańcom oraz działającym na terenie Gminy Brzostek organizacjom pozarządowym w ramach posiadanych zasobów i kompetencji w sposób jak najbardziej skuteczny.

 

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Roczny program współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie wpierać w 2019 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert.

 

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)       ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

2)       gminie - rozumie się przez to Gminę Brzostek,

3)        podmiotach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

4)        dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

5)        konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 i art. 13 ustawy.

 

§ 2

 

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

1. Cel główny:

Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

2. Cel główny, o którym mowa w ust.1, realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1)   podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi dla efektywnej realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego,

2)   dążenie do wywoływania potrzeby społecznej partycypacji mieszkańców, zmierzające do ciągłej poprawy jakości ich życia,

3)   wspieranie i podtrzymywanie dialogu pomiędzy Gminą Brzostek a organizacjami pozarządowymi,

4)   wytyczanie jasnych, przejrzystych i akceptowalnych zasad współpracy między sektorami, opierających się na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej wiedzy,

5)   analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy,

6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.

 

§ 3

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

1. Współpraca Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1)      pomocniczości - Gmina, respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność,

2)      suwerenności stron - strony gwarantują zachowanie niezależności we wzajemnych relacjach, w granicach dozwolonych prawem,

3)      uczciwej konkurencji - wszystkie organizacje pozarządowe mają równy dostęp nie tylko do zadań publicznych zlecanych przez gminę, ale i wszelkich form współpracy,

4)      partnerstwa   - partnerstwo zakłada, że strony współpracują ze sobą w oparciu o zasady współudziału, współdecydowania i współodpowiedzialności. Partnerzy współpracy podejmują wspólne wysiłki w przekonaniu, że dzięki łączeniu zasobów i kompetencji osiągną lepsze rezultaty,

5)      efektywności - gmina, zlecając organizacjom pozarządowym zadania publiczne, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych,

6)      jawności - zakłada ona wzajemne udostępnianie sobie pełnej i prawdziwej informacji na temat obszarów swojego działania, co w efekcie zmierza do budowania wzajemnego zaufania.

 

§ 4

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

 

1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 4 ustawy.

2. Gmina Brzostek we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, zamierza realizować zadania publiczne w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

5) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ustawy, pkt 1 – 32a),

3. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, może zostać dokonane na wniosek Burmistrza, po akceptacji ich przez Radę Miejską w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 5

 

FORMY WSPÓŁPRACY

 

1. Współpraca Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy, ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Współpraca o charakterze finansowym prowadzona jest poprzez:

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub

b) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2) Udzielanie dotacji celowych klubom sportowym na zasadach określonych Uchwałą Nr X/52/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brzostek.

3) Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego w trybie art. 12 ustawy.

4) Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, Gmina Brzostek może zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym zgodnie z art. 19a. ustawy.

3. Do form współpracy o charakterze pozafinansowym należą:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej gminy,

b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesjach Rady Miejskiej,

c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,

2) konsultowanie z Podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

3) promowanie przez Gminę Brzostek działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

 

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

W roku 2019 ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, realizowane w ramach programu:

1. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej:

1) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych i starszych.

2. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla miasta, gminy i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, ochrona i popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Brzostek,

2) wspieranie projektów mających na celu wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych kulturze lub historii gminy,

3) pomoc w organizacji konferencji, seminariów, spotkań poświęconych tematyce kultury, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego Gminy Brzostek.

3. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.

4. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

2) wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.

5. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a):

1) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy.

 

§ 7

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

Gmina Brzostek realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmą rok kalendarzowy 2019.

 

§ 8

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Środki finansowe na realizację zadań publicznych będą przyznawane:

1) w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ogłaszanych przez Burmistrza Brzostku,

2) w trybie art. 19a ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku zadań o charakterze lokalnym lub regionalnym, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 90 dni, których wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekracza kwoty 10.000 złotych.

 

2. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego  

ogłoszenia o konkursie.

3. Opiniowania ofert dokonuje komisja konkursowa powoływana przez Burmistrza Brzostku odrębnie dla każdego ogłaszanego konkursu.

4. Nadzór nad przebiegiem realizacji niniejszego programu sprawować będzie merytoryczny pracownik urzędu, do którego zadań należeć będzie:

1)   nadzorowanie całości spraw związanych ze współpracą gminy z sektorem pozarządowym,

2)   przygotowanie ogłoszeń otwartych konkursów ofert,

3) zapewnienie kompleksowej obsługi komisji konkursowych, w tym przebiegu prac komisji oraz sporządzanie protokołów z ich posiedzeń,

4) umieszczanie informacji o konkursach oraz wynikach konkursów na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy,

5)   opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy.

 

§ 9

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

Wysokość środków planowanych na realizację zadań objętych niniejszym programem określi uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Brzostku na rok 2019.

 

§ 10

 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji, rozumianej jako planowe działania, mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.

2. Ocena ta, opiera się na analizie następujących kryteriów:

1) liczbie ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2) liczbie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3) liczbie umów zawartych przez gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w wyniku konkursów ofert,

4) liczbie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne we współpracy z gminą,

5) ilości osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy) przez organizacje pozarządowe,

6) ilości osób, które były beneficjentami działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z gminą,

7) liczbie organizacji pozarządowych, podejmujących po raz pierwszy zadanie publiczne w oparciu o dotację,

8) łącznej wysokości środków finansowych gminy zaangażowanych w realizację zadań publicznych,

9) stopnia wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadań ujętych w programie.

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2019 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzostku i przedłożone Radzie Miejskiej w Brzostku w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.

4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny program współpracy.

 

 

§ 11

 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1.Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Brzostku.

2. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Brzostku niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) 3 osoby reprezentujące Burmistrza Brzostku,

2) wskazany przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy reprezentant, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

7. Z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, ani też zwrotu kosztów podróży.

8. Komisję konkursową powołuje się oddzielnie dla każdego konkursu.

9. Komisja konkursowa przystępując do oceny ofert dokonuje następujących czynności:

1) ocenia każdą ofertę pod względem formalnym, sprawdza poprawność wypełnienia oferty oraz komplet załączników,

2) może wezwać podmiot do uzupełnienia braków lub żądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

3) odrzuca oferty nie spełniające wymogów formalnych lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,

4) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią oferty, każdy członek komisji dokonuje indywidualnej, punktowej w skali 0 – 4 oceny, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,

5) gdy w wyniku oceny merytorycznej liczba uzyskanych przez podmiot punktów jest niższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, przyjmuje się, że podmiot nie ma możliwości realizacji zadania określonego w konkursie.

6) sporządza protokół z prac komisji.

10. Protokół komisji konkursowej powinien zawierać w szczególności:

1)   miejsce i datę sporządzenia protokołu,

2)   imiona i nazwiska członków komisji,

3)   listę zgłoszonych ofert,

4)   wskazanie ofert spełniających wymagania formalne,

5)   wskazanie ofert nie spełniających wymagań formalnych,

6)   sumę uzyskanych punktów,

7)   propozycję rozstrzygnięcia wraz z proponowaną wysokością dotacji,

8)   podpisy członków komisji.

11. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

12. Wyniki konkursu zawierające nazwę zadania, nazwę podmiotu, wysokość przyznanych środków publicznych ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w BIP, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

§ 12

 

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

Roczny program współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi został opracowany na bazie programu współpracy z 2018 roku, po uwzględnieniu doświadczeń wynikających z jego realizacji.

W dniach od 23 sierpnia do 5 września 2018 roku trwały konsultacje społeczne. Zarządzeniem Nr 91/18 Burmistrza Brzostku z dnia 22 sierpnia 2018 roku została uruchomiona procedura, której przedmiotem było przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w sposób określony uchwałą Nr XLIII/307/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Brzostku. Formularze konsultacyjne dostępne były również w biurze Nr 14 Urzędu Miejskiego w Brzostku w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowane organizacje mogły składać wnioski oraz wyrażać swoje opinie na temat projektu Programu współpracy na 2019 rok. W wyznaczonym terminie nie wyrażono opinii i nie wniesiono uwag do treści projektu rocznego programu współpracy.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono sprawozdanie, które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przedłożone Radzie Miejskiej w Brzostku wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

    

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz