Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLV/346/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim

Uchwała Nr XLV/346/2018

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową i zamianę nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim.

 

                        Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018.,poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 15 ust. 1 art. 37 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 §1. 1. Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu nieruchomości ozn. nr ewid. 225/2 o pow. 0,0316 ha jako droga, położonej w Nawsiu Brzosteckim, objętej KW Nr RZ1D/00094340/7, stanowiącej własność Gminy na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ozn. nr ewid. 226, objętej KW Nr RZ1D/00011559/0.
2. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Nawsiu Brzosteckim, oznaczonej numerem ewidencyjnym 225/2 o powierzchni 0,0316 ha, wpisanej w księdze wieczystej RZ1D/00094340/7, stanowiącej własność Gminy Brzostek, na nieruchomość położoną w Nawsiu Brzosteckim, ozn. nr ewid.182/1 o pow. 0,2472 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00051434/0, stanowiącej własność osoby fizycznej.

 

§ 2. 1. Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Brzostek zostaje dokonana z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej wewnętrznej.

2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.      

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/346/2018 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Nawsiu Brzosteckim.

 

Powołany art.15 ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi o możliwości dokonywania zamiany nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zamiana nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 punkt 4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgoda na zamianę, której stroną zamiany jest gmina, wymaga uchwały rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym.

            Przedmiotem zamiany jest działka gminna stanowiąca drogę wewnętrzną ozn. nr ewid. 225/2 o pow. 0,0316 ha, objęta KW Nr RZ1D/00094340/7, która jest zamieniana za działkę ozn. nr ewid. 182/1 o pow. 0,2472 ha, objętą KW Nr RZ1D/00051434/0, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Zamiana nieruchomości dokonuje się na potrzeby realizacji zadań własnych gminy – drogownictwa.

Powyższa zamiana pozwoli na pozyskanie niezbędnego terenu pod drogę wewnętrzną stanowiącą łącznik drogi gminnej z drogą powiatową, który poprawi warunki komunikacji w miejscowości Nawsie Brzosteckie.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz