Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLV/347/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej

Uchwała Nr XLV/347/2018

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 8 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Woli Brzosteckiej

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a,  co następuje:

 §1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Woli Brzosteckiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 134 o powierzchni 0,61 ha, wpisanej w księdze wieczystej RZ1D/00048274/6, stanowiącej własność Gminy Brzostek, na nieruchomość położoną w Woli Brzosteckiej, oznaczoną numerem  ewidencyjnym 176 o powierzchni 0,06 ha i oznaczoną numerem ewidencyjnym 177     o powierzchni 0,11 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00026475/5 stanowiących własność osoby fizycznej.

 

§ 2. 1.Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Brzostek zostaje dokonana z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw i innej infrastruktury związanej z zapleczem Domu Ludowego.

2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.       

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/347/2018 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Powołany art. 15 ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi o możliwości dokonywania zamiany nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Zamiana  nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, o czym stanowi art. 37 ust. 2 punkt 4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgoda na zamianę, której stroną zamiany jest gmina, wymaga uchwały rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy o samorządzie gminnym.

Przedmiotem zamiany jest działka leśna ozn. nr ewid. 134 o pow. 0,61 ha położona w Woli Brzosteckiej objęta KW Nr RZ1D/00048274/6 stanowiąca własność Gminy Brzostek.

Nabywane przez Gminę Brzostek działki nr. 176 o pow. 0,06 ha i nr 177 o pow. 0,11 ha o łącznej powierzchni 0,17 ha, znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 180 o pow. 0,03 ha, na której znajduje się Dom Ludowy w Woli Brzosteckiej.

Zamiana nieruchomości pozwoli na pozyskanie terenu pod budowę placu zabaw oraz innej niezbędnej infrastruktury związanej z zapleczem Domu Ludowego  w Woli Brzosteckiej.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz