Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza pisemne negocjacje na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN model Żuk A07 2,5 t

 

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 INFORMACJA  O   WYNIKACH  NEGOCJACJI PISEMNYCH

  NA  SPRZEDAŻ   ŚRODKA  TRWAŁEGO

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu  (Dz.U.1993.97.443 i Dz.U.1999.70.780) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach negocjacji pisemnych na sprzedaż środka trwałego samochodu strażackiego marki FS LUBLIN, model Żuk AO7  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

 1.  Negocjacje pisemne na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN, model Żuk AO7 2.5t-

      stanowiącego własność Gminy Brzostek -  przeprowadzono dnia 12 grudnia 2018 r.    

      o godz. 11 00    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

 2. Warunkiem przystąpienia do negocjacji pisemnych było złożenie kompletnej oferty   

     i wpłacenie wadium w  wysokości 300,00 złotych i w terminie do 10.12.2018 r.

  3.  Do Urzędu Miejskiego w Brzostku w wyznaczonym terminie wpłynęło dwie oferty,

     obie oferty były ważne, złożone zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Brzostku z dnia  

     19.11.2018 r. oraz wymagane wadia uiszczono w wymaganym terminie.

 4. W wyniku negocjacji wybrano ofertę z najwyższą ceną złożoną przez Pana Grzegorza

     Ligęzka , który zaoferował za samochód strażacki  kwotę  netto :2 850,00 zł

    + 23 % VAT-u.

 

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

                                                                                       Burmistrz Brzostku

                                                                                     Wojciech Staniszewski

 

 


 

 BURMISTRZ   BRZOSTKU

ogłasza

NEGOCJACJE  PISEMNE

na sprzedaż samochodu marki FS LUBLIN , model Żuk A07 2.5t  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek
NIP : 872-222-31-91  REGON : 851661085
II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferencyjnej w dniu 12.12.2018 r o godz.11:00, przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Brzostku z dnia 19.11.2018 III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Samochód strażacki można oglądać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadce Brzosteckiej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miejskiego

w Brzostku.(biuro nr 7 , tel.14 6803005)

IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) marka i typ – FS LUBLIN, model pojazdu :Żuk A07 2.5 t   Wersja :A075 Towos

2) rodzaj pojazdu – samochód ciężarowy do 3.5t

3) nr rejestracyjny :TAO 8055
4) nr identyfikacyjny (VIN) –723543,
5) rok produkcji -1991

6) nr INFO-EKSPERT – 219-00032

7) okres eksploatacji pojazdu (1991/10/21-2018/05/17 ) – 319 m-cy
8) dopuszczalna masa całkowita /ładowność– 2500[kg] /950 kg
9) rodzaj nadwozia –furgon 4 drzwiowy 7 osobowy
10) liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów : 2/ tylny (4x2)/manualna  
11) kolor powłoki lakierowej (rodzaj lakieru) – czerwony 1 –warstwowy akrylowy
12) rodzaj pojazdu :samochód ciężarowy do 3,5 t

13) rodzaj silnika- z zapłonem iskrowym(gaźnik)
14) pojemność/moc silnika – 2120 [cm3], 52 [kW] (71KM)
15) opis rodzaju pojazdu : przewóz osób i sprzętu
16) liczba cylindrów/układ cylindrów – 4/rzędowy

17) wskazanie drogomierza – 47228 [km] 
18) zawieszenie osi/rozstaw osi : sprężyny/ 2700 mm

19) data pierwszej rejestracji: 1991/10/21

20) długość/szerokość/ wysokość : 4320 mm/1820 mm/2200 mm

 

Silnik i osprzęt silnika typowy częściowo eksploatacyjnie zużyty, odpowiednio do osiągniętego przebiegu z uwzględnieniem przeglądów i napraw. Rama pojazdu w dobrym stanie. Zespoły podwozia częściowo zużyte. Nadwozie pojazdu kompletne, uszkodzeń poszycia i powłoki lakierniczej nie stwierdzono. Pojazd utrzymany w dobrym stanie, posiada aktualne badania techniczne.

 

V. Cena sprzedaży pojazdu :

Sprzedaż nastąpi po cenie najwyższej oferowanej w pisemnej ofercie podanej w  netto     +  podatek 23 % VAT .

 

VI.  Wadium:

  1. Warunkiem wzięcia udziału w negocjacjach pisemnych jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych) do dnia 10.12.2018 r.  Wadium należy  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzostek BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .
  2. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta  uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonych negocjacjach pisemnych:
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
2) numer telefonu
3) numer PESEL lub NIP oraz w przypadku firm numer REGON
4) oferowaną cenę netto +23 %VAT 
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do negocjacji zapoznał się ze stanem technicznym    pojazdu i że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

6) dowód wpłaty wadium w wysokości 300,00 zł ( wadium wpłacone do 10.12.2018 r.)
7) podpisaną klauzulę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 12.12.2018 r. do godz. 10:30 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Gmina Brzostek
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek

z dopiskiem „Oferta  na zakup samochodu strażackiego marki Żuk – nie otwierać przed 12.12.2018 r. godz.11:00”
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku.
3. Okres związania ofertą – 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert

IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji bez wybrania

       którejkolwiek z ofert.

X. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu samochodu.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty negocjacji na konto bankowe Gminy Brzostek.
3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty  
    i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

Brzostek, dnia 19.11.2018 r.            

 

Do pobrania:

Formularz ofertowy.docx

drukuj pobierz pdf    

wstecz