Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVII/260/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010, 2011 i 2012, na zadania inwestycyjne pod nazwą:\\

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/260/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2009 roku
 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010, 2011 i 2012, na zadania inwestycyjne pod nazwą: "budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice i Opacionka" oraz  "budowa  wodociągu w miejscowości Januszkowice i Opacionka". 

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:
 

§ 1

1.       W celu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą: "budowa  kanalizacji w miejscowości Januszkowice i Opacionka" oraz "budowa  wodociągu w miejscowości Januszkowice i Opacionka", upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok, na zadanie pod nazwą "budowa  kanalizacji w miejscowości Januszkowice i Opacionka" w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)  w 2010 roku, 3.000,000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) w 2011 roku i 3.528.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) w 2012 roku oraz na zadanie pod nazwą "budowa  wodociągu w miejscowości Januszkowice i Opacionka"  w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)  w 2010 roku, 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w 2011 roku oraz  1.672.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w 2012 roku, w części wartości wskazanych zadań inwestycyjnych do realizacji w latach  2010 - 2012.

2.       Zobowiązanie określone w ust. 1 w łącznej kwocie 10.200.000,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) pokryte zostanie z dochodów własnych gminy w 2010 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2011 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, oraz w 2012 roku w kwocie 5.200.000,00 zł.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

                Traci moc Uchwała Nr XXXV/238/2009  Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2009 roku w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w latach 2010 i 2011, na zadania inwestycyjne pod nazwą: "budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice i Opacionka" oraz  "budowa  wodociągu w miejscowości Januszkowice i Opacionka".
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

drukuj pobierz pdf    

wstecz