Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVII/262/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Brzostku

 

Uchwała Nr XXXVII/262/09

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Brzostku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420) – Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

W statucie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku uchwalonym uchwałą Nr XVI/88/95 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 grudnia 1995 roku, zmienionym uchwałami Rady Gminy Nr XXIX/170/97 z dnia 14 marca 1997 r. ,Nr IV/31/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku, Nr V/50/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6 ust. 4 dodaje się zdanie:

„Realizacja remontów bieżących w placówkach oświatowych”.

2. w § 7 ust. 2 wyrazy „Wójta Gminy” zastępuje się wyrazami „Burmistrza Brzostku”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz