Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVII/263/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska w Brzostku

 

 Uchwała Nr XXXVII/263/09
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2009 roku
 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska w Brzostku
 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art.18 ust.1, art.40 ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420) - na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:
                                                                   

§ 1

W uchwale Nr XXII/172/04 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska w Brzostku § 2 wprowadza się następujące zmiany:

„1. skreśla się ust. 3 i 4,
2.  ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,, 5. Nadzór i zarządzanie targowiskiem sprawuje 
    Burmistrz Brzostku.’’

3. ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:,, 9. 2) indywidualni producenci prowadzący
    sprzedaż przedmiotów użytku osobistego i domowego, osoby prowadzące
    działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa, 
    warzywnictwa i leśnictwa”.
 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz