Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVII/264/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia dziannych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/264/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 grudnia 2009 roku
 

w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. "a" i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, zm.: z 2006 r., Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r., Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r., Nr 56, poz. 458) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:
 

§ 1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na targowiskach w gminie Brzostek w następującej wysokości:

1.        Przy sprzedaży towarów z ręki, kosza, wiadra, skrzynki  lub z placu za zajęcie 1m2 powierzchni  - 1,00 zł.

2.        Przy sprzedaży towarów z samochodu osobowego i przyczepy  -  5,00 zł.

3.        Przy sprzedaży towarów z samochodów ciężarowych  -  10,00 zł.
 

§ 2

1.        Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.        Poboru opłaty targowej dokonywać będzie inkasent w osobie Pana Zdzisława Tułeckiego.
 

§ 3

Prowadzący handel są obowiązani do zapłaty opłaty targowej w chwili wezwania do jej uiszczenia przez inkasenta.
 

§ 4

Opłata targowa pobierana jest w gotówce bezpośrednio na miejscu w dniu dokonywania sprzedaży na podstawie druku opłaty targowej ujętego w ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Brzostku.
 

§ 5

Z tytułu opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25 % osiągniętych wpływów z inkasa.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXXI/249/2005 Rady Gminy w Brzostku z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek i Uchwała Nr XXXVI/250/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Brzostek, ustalenia zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz