Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 111/09 z dnia 29 grudnia 2009r.- zmiany Zarządzenia Nr 36/04 WG Brzostek z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku

 

Zarządzenie Nr 111/2009
Burmistrza Brzostku
z dnia 29 grudnia 2009 roku
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2004 Wójta Gminy Brzostek z dnia
17 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku
 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

            W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku przyjętym zarządzeniem Nr 26/2004 Wójta Gminy Brzostek z dnia 17 maja 2004 r. w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. W  rozdziale I Postanowienia ogólne w § 2 punkty 5, 6 i 8 otrzymują następujące brzmienie:

„5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Brzostku;

 6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Brzostku;

 8) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Brzostku”.

2. W rozdziale II Wewnętrzna struktura organizacyjna Zespołu w § 6 dodaje się punkt 5:
  „5) konserwator placówek oświatowych – 2 etaty”.

3. W Rozdziale V Zakres działalności Zespołu w § 11  w ust. 1 dodaje się zdanie
„oraz realizację remontów bieżących w placówkach oświatowych” oraz w § 12 dodaje się punkt 3) o następującym brzmieniu:

„3) Stanowisko pracy – konserwator placówek oświatowych

a)      prowadzenie drobnych prac konserwatorskich w GZOSiP i placówkach oświatowych,

b)      prowadzenie remontów w placówkach oświatowych,

c)      inne prace zlecone przez kierownika GZOSiP. 

§ 2

            Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku. 

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz