Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVII/261/09 z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVII/261/09
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28  grudnia  2009 roku
 

w sprawie: budżetu Gminy Brzostek na 2010 rok.
 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2,  art. 60 ust. 1 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, ze zmianami z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203;  z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420) -  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.        Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 32.140.000,00 zł, jak Tabela Nr 1 załączona do uchwały.

2.        Dochody budżetu gminy obejmują dochody bieżące w kwocie 31.481.668,00 zł  i  dochody majątkowe w kwocie 658.332,00 zł.

 

§ 2.

1.        Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 37.710.000,00 zł,  jak Tabela Nr 2 załączona do uchwały.

2.        Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 29.734.403,00 zł, w tym:

1)       wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20.038.663,00 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.370.315,00 zł,

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.668.348,00 zł,

2)       dotacje na zadania bieżące – 1.939.000,00 zł;

3)       świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.076.740,00 zł,

4)       wydatki na obsługę długu publicznego – 380.000,00 zł.

3.        Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.975.597,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.975.597,00 zł; z czego przeznacza się na:

1)       wydatki  na projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007 realizowany w ramach Funduszu Spójności, pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, na zadanie pod nazwą „modernizacja i rozbudowa oczyszczani ścieków w Kleciach” w kwocie 50.000,00 zł. (dział 900, rozdział 90001),

2)       wydatki w ramach PROW na realizację operacji w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi poprzez remont Domu Ludowego w Skurowej i Januszkowicach" w kwocie 518.500,00 zł (dział 700, rozdział 70005).

 

§ 3.

1.        Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.570.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5.570.000,00 zł.

2.        Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.949.684,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.379.684,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3.        Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów  i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.570.000,00 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.379.684,00 zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300.000,00 zł.

 

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.270.364,00 zł, jak załączona Tabela Nr 4 do uchwały.
 

§ 6.

1.        Ustala się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2.        Ustala się plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak załączona Tabela Nr 5 do uchwały.

 

§ 7.

Ustala się wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego tj.:

1.        Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Przebudowa mostu w Siedliskach Bogusz wraz z remontem drogi nr 1318 Brzostek- Siedliska Bogusz" w kwocie 700.000,00 zł.

2.        Wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego  dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą "Remont drogi nr 1321 Brzostek-Skurowa" w kwocie 100.000,00 zł.

3.        Wydatki na dotację celową do samorządu województwa  na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane wspólnie z samorządem województwa, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na  realizację Projektu "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP" w kwocie 42.256,00 zł.

 

§ 8.

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 293.572,47 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, jak Tabela Nr 6 załączona do uchwały.

 

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody  - 10.000,00 zł, wydatki – 10.000,00 zł, jak Tabela Nr 7 załączona do uchwały.

 

§ 10.

1.        Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2010 roku jak, Załącznik Nr 1 do uchwały.

2.        Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku w kwocie 887.000,00 zł, obejmują  dotacje na:

-          pokrycie różnicy cen wody w kwocie 224.000,00 zł,

-          pokrycie różnicy cen ścieków w kwocie 595.000,00 zł,

-          pokrycie różnicy cen odbioru śmieci w kwocie 67.700,00 zł.

3.        Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, udzielane w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na łączną kwotę 127.000,00 zł, tj.:

-          dotacja celowa (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 125.000,00 zł), na zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży tj. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw w gminie,

-          dotacja celowa (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.000,00 zł), na zadanie własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, na program pod nazwą - zwalczanie alkoholizmu wśród dorosłych i młodzieży "Nałogom mówię - NIE"

 

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego: przychody - 1.774.605,00 zł, koszty - 1.771.318,00 , jak Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Brzostku do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości do 1.000.000,00 zł,

2)       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do 500.000,00 zł,

3)       dokonywania zmian budżetu w granicach działu planu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4)       dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami  w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

5)       upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie rozdziału, między paragrafami, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki,

6)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi w Brzostku.

 

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku.

 

Załącznik:

Prognoza sfinansowania długu w latach 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
tabela 1
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:36:00)
rozmiar pliku: NAN
tabela 2
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:36:52)
rozmiar pliku: NAN
tabela 3
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:37:30)
rozmiar pliku: NAN
tabela 4
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:38:25)
rozmiar pliku: NAN
tabela5
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:39:08)
rozmiar pliku: NAN
tabela 6
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:39:56)
rozmiar pliku: NAN
tabela 6
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:40:40)
rozmiar pliku: NAN
tabela 7
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:41:35)
rozmiar pliku: NAN
prognoza
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:42:27)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 261-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:43:17)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 261-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2010-01-08 10:44:10)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz