Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

N/z:MKOŚ.6840.13.2019                                                                                  Brzostek dnia 15.11.2019r.

 

Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 poz. 1490), Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU OGRANICZONEGO ( LICYTACJI ) na sprzedaż działki rolnej  oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 o powierzchni 1,29 ha (12900 m 2), położonej w Januszkowicach, objętejKsięgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

 

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 08 listopada 2019 roku o godzinie  10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w

    Brzostku , w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 o  powierzchni                           

    1,29 ha (12900 m 2), położonej  w Januszkowicach, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1,

    stanowiącej  własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

 

3. Cena wywoławcza dla   działki  nr 341/3     -     34 225,00 zł (brutto) 

    Wadium  dla   działki   nr  341/3                  -        3 500,00 zł 

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni oraz  na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

 

.

 

Brzostek, dnia 15 listopada 2019 r.

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

   I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Januszkowicach

stanowiącej własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/278/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 maja 2014r., w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/3 położonej w Januszkowicach, stanowiącej własność Gminy Brzostek  ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do osób uprawnionych do nabycia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu  ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362)  następująca nieruchomość:

działka rolna oznaczona nr ewid. 341/3 o powierzchni 1,29 ha (12900m2) położona w Januszkowicach, objętaKsięgą Wieczystą Nr RZ1D/00016074/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Użytki działki nr 341/3: RIVa - 0,55 ha, RIVb - 0,13 ha, PsIV - 0,05 ha, Lz/PsIV- 0,18 ha  i Lz/RIVa - 0,38 ha.

Działka ozn. nr ewid. 341/3 położona w Januszkowicach, stanowi grunty nieużytkowane, porośnięte samosiejkami różnych drzew. W pobliżu nieruchomości znajduje się siedlisko i kompleks leśny. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Na działce sieć elektryczna. Placówki handlowo – usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo.

Wg studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzostek,  działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.R - to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem nowej zabudowy związanej z produkcją rolną i agroturystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy MN RM poza obszarami osuwiskowymi i powodziowymi.

Lp.

Nr

działki

Pow.

( m 2)

Opis nieruchomości,           tytuł własności

Przeznaczenie

w planie

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości brutto (zł)

Wadium (zł)

 

1

 

341/3

 

12900m2

(1,29 ha)

rolna

KW  Nr RZ1D /00016074/1

brak

Januszkowice

34 225,00

3 500,00

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY  ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU  W DNIU 08 LISTOPADA 2019r. O GODZ.10 00W  SALI  KONFERENCYJNEJ

Wadium w wysokości 3500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) należy wpłacić w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 28 października 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu: Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1,39-230 Brzostek, w terminie do dnia 28.10.2019r., do godz. 15 00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż  działki nr 341/3 obręb Januszkowice”.

 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych  dokumentów,

2. wniosą wadium w wysokości 3500,00 zł (słownie : trzy tysiące pięćset złotych) do dnia 28.10.2019r

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim  w Brzostku, przy ul. Rynek 1; 39-230 Brzostek, na tablicy ogłoszeń  do dnia 04 listopada 2019 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:                                 

1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne;

2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład  jego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy;

3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 latna terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362) w związku z treścią § 6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);

5. potwierdzenie wniesienia wadium,

6. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.                                                                                                                                           Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic. W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący.

Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów w księgach wieczystych.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

Brzostek, dnia 24.09.2019 r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz