Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej

Burmistrz Brzostku

 

N/z:MKOŚ.6840.18.2019.20                                                                    Brzostek, dnia 06 marca 2020r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I  PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI)  na sprzedaż działki  oznaczonej numerem ewidencyjnym 160/2 o pow. 0,2759 ha (2759 m2) położonej w Gorzejowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły, objętej KW Nr RZ1D/00059598/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

 

 

1. I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) przeprowadzony został                                     

   w   dniu 28 lutego 2020 roku o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu  Miejskiego                        

   w  Brzostku w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 160/2 o pow.

    0,2759 ha   (2759 m2) położonej w Gorzejowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły,   

   objętej KW Nr   RZ1D/00059598/3, prowadzonej w Sądzie Rejonowym stanowiącej  

    własność Gminy Brzostek, wolnej od obciążeń.

 

3. Cena wywoławcza dla działki nr 160/2 położonej w Gorzejowej wynosiła 402 048,00 zł

    (słownie: czterysta dwa tysiące czterdzieści osiem tysięcy złotych). 

 

4. Wadium dla działki nr 160/2 położonej w Gorzejowej wynosiło 40 300,00 zł (słownie :

    czterdzieści tysięcy trzysta złotych)  i było płatne do dnia 24 lutego 2020r.

 

  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni  oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .

 

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza  

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gorzejowej, stanowiącej własność  Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 września 2019r.   w  sprawie sprzedaży  nieruchomości zabudowanej, położonej w  Gorzejowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek - Burmistrz Brzostku ogłasza:  z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 160/2 o pow. 0,2759 ha (2759 m2) położona w Gorzejowej, zabudowana budynkiem byłej szkoły, objęta KW Nr RZ1D/00059598/3, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.

 Nieruchomość położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze powiatowej. Obiekty użyteczności w promieniu 200 m. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową i gazową. Teren płaski przylega do drogi powiatowej. Obiekt ,,starej szkoły”. Wpisany do gminnej ewidencji zabytków.  Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren oznaczony symbolem 1U. Obszary zabudowy usług publicznych i komercyjnych z zabudową mieszkaniową, drobnej produkcji i wytwórczości. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, obiekty zaplecza socjalnego, technicznego i magazynowego.  Dane techniczne budynku: Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 283,29 m2, kubaturze 2000,96 m3, powierzchni użytkowej 437,44 m2, w tym piwnica o pow. 11,43 m2  i wysokości 1,90 m, parter o pow. 218,36 m2 i wysokości 3,80 m,  piętro o pow. 207,65 m2 i  wysokości 2,66 m.   Dane konstrukcyjno – materiałowe: Fundamenty żelbetowe, ceglane, ściany z pustaka żelbetonowego i cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej, strop w piwniczce ceglany, nad parterem żelbetonowy a nad piętrem deski, dach z drewnianą konstrukcją, pokryty blachą ocynkowaną, posadzki pokryte parkietem, płytkami ceramicznymi, a w piwnicy brak, stolarka drewniana, instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna i centralne ogrzewanie, brak elewacji. Budynek w trakcie rozbudowy. Obiekt został wybudowany około 1920 r., i w późniejszych latach rozbudowany. Inwestycja nie została zakończona i poziom piętra to stan surowy zamknięty. Stolarka w budynku do wymiany w 100%, przegrody zewnętrzne do ocieplenia. Instalacje w budynku, posadzki i tynki wyłącznie na poziomie parteru.

Lp.

Nr       działki

Pow.                    ( m 2)

Nr  KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie                    w planie

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości brutto (zł)

Wadium (zł)

 

1.

 

160/2

 

2759

 RZ1D/     00059598/3

zabudowana

brak

 Gorzejowa

402 048,00

40 300,00

 

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W BRZOSTKU    W DNIU 28 LUTEGO 2020 ROKU O GODZ. 11 00   W SALI KONFERENCYJNEJ

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 40 300,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta złotych) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 24 lutego 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu.                                                                                                                                                               

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później   niż przed upływem 3 dni od dnia : odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.  Uwaga: Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic.  W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

Brzostek, dnia 09.01.2020 r.

 

 Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz