Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI ) na sprzedaż działki rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 137 o powierzchni 0,9698ha ( 9698 m 2), położonej w Woli Brzosteckiej  objętej Księga Wieczystą Nr RZ1D/00048274/6, stanowiąca własność Gminy Brzostek  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 28 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

     w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki rolnej  oznaczonej numerem ewidencyjnym 137 o pow.

    0,9698 ha (9698 m 2),   położonej w Woli Brzosteckiej , objętej Księgą Wieczystą Nr  

    RZ1D/00048274/6,  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy

    Brzostek.

 

3. Cena wywoławcza dla   działki  nr 137    wynosiła  -   22 794,00 zł (brutto) 

    Wadium  dla   działki   nr  137 wynosiło                -      2 300,00 zł 

 

4. Do przetargu  na działkę  rolną ozn. nr ewid. 137   przystąpił  1 uczestnik, który wpłacił    wadium

    w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przetargu i został  dopuszczony  do przetargu.

 

5. Nabywcą działki rolnej ozn. nr ewid. 137  o pow. 0,9698 ha (9698 m 2), położonej w Woli

     Brzosteckiej  objętej Księga Wieczystą Nr RZ1D/00048274/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w   

     Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, został  Pan Paweł Kudłacz,  który zaoferował

     najwyższą cenę  w kwocie  23 194,00 zł   (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt

     cztery  złotych) brutto.

 

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni  oraz na  stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 


 

Burmistrz  Brzostku

ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości  położonej w Woli Brzosteckiej  stanowiącej własność  Gminy Brzostek

 

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 września 2019r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Woli Brzosteckiej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działka oznaczona numerem ewidencyjnym 137 o pow. 0,9698 ha (9698 m2)  położona   w Woli Brzosteckiej, objęta KW Nr RZ1D/00048274/6, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń.

 

            Nieruchomość działka ozn. nr ewid. 137 położona w Woli Brzosteckiej, stanowi grunty nieużytkowane rolniczo. W pobliżu nieruchomości znajdują się grunty użytkowe rolniczo i zalesione. Najbliższe siedlisko około 300 m. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren uzbrojony w sieć elektryczną.

Placówki handlowo – usługowe, użyteczności publicznej w odległości ponad 1 km. Tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej i grunty użytkowane rolniczo. (Użytki: RV-0,9698 ha)

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30.08.2012 r., w/w działki objęte są zapisem 1. R- tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z utrzymaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego.

 

Lp.

Nr       działki

Pow.                    ( m 2)

Nr  KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie                    w planie

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości brutto (zł)

Wadium (zł)

 

1.

 

137

 

0,9698 ha

(9698 m 2

 

RZ1D

/00048274/6

 

rolna

brak

Wola Brzostecka

22 794,00

2 300,00

 

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W BRZOSTKU W DNIU 28 LUTEGO 2020 ROKU OD GODZ. 9 00   W SALI KONFERENCYJNEJ

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 24 lutego 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu.                                                                                                                                                                        

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu jednak nie później   niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu.   

 

Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic.  W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

 

 

Brzostek, dnia 09.01.2020r.,

 

 Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz