Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej

Burmistrz Brzostku

 

N/z:MKOŚ.6840.12.2019.20                                                                    Brzostek, dnia 06 marca 2020r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014.1490 t.j.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach II  PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI)  na sprzedaż działki zabudowanej  oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 o pow. 0,17 ha  (1700m2) położonej w Bukowej, objętej KW Nr RZ1D/00059593/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym  w Dębicy, stanowiącą własność Gminy Brzostek, wolną od obciążeń.

 

1. II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony (Licytacja) przeprowadzony został                                     

   w   dniu 28 lutego 2020 roku o godzinie 10 30 w siedzibie Urzędu  Miejskiego                        

   w  Brzostku w Sali Konferencyjnej.

 

2. Przetargiem objęto sprzedaż  działki zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 127

    o pow. 0,17 ha (1700 m2) położonej w Bukowej, objętej KW Nr RZ1D/00059593/8,

    prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek,

    wolnej od obciążeń.

 

3. Cena wywoławcza dla działki nr 127 położonej w Bukowej wynosiła 198 000,00 zł

    (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 

 

4. Wadium dla działki nr 127 położonej w Bukowej wynosiło 20 000,00 zł (słownie :

    dwadzieścia tysięcy złotych)  i było płatne do dnia 24 lutego 2020r.

 

  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Informacja zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni  oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/ .

 

 

Brzostek, dnia 06 marca 2020r.

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza  

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bukowej – stanowiącej własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 zabudowanej położonej w Bukowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek ogłaszam:

z zasobu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczona zostaje do sprzedaży w drodze przetargu  następująca nieruchomość: działka oznaczona numerem ewidencyjnym 127 zabudowana budynkiem usługowym z zapleczem magazynowym oraz budynkiem gospodarczym, o powierzchni  0,17 ha                  (1700 m 2), położona w Bukowej, objęta KW Nr RZ1D/00059593/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dębicy, stanowiąca własność Gminy Brzostek, wolna od obciążeń. Działka położona jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej przy drodze krajowej nr 73 w odległości około 4 km od Brzostku. Teren uzbrojony w sieć elektryczną i gazową. Dobry dostęp do obiektów handlowo- usługowych. Dojazd z drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło.  

Działka nr 127 położona w Bukowej nie jest objęta planem zagospodarowania Gminy Brzostek. Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XIX/135/2012 z dnia 30.08.2012 roku w/w działka to teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

Działka zabudowana jest budynkiem nieczynnej szkoły, który obecnie może być użytkowany jako obiekt usługowy. Obiekt jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym o foremnym kształcie zabudowy. Budynek o  powierzchni zabudowy 292,77 m 2 , kubaturze 1712,71 m 3 , powierzchni użytkowej 379,93 m 2  ,piwnica o wysokości 2,20 m o pow. 21,03 m 2 , parter o wysokości 3,10 m - o pow. 231,84 m 2 , poddasze o wysokości 2,30 m - o pow. 127,06 m .

Budynek w średnim stanie technicznym, ściany i posadzki silnie zawilgocone, popękane. Instalacje do remontu kapitalnego. Brak ogrzewania parteru. Fundamenty żelbetowe, ceglane, ściany z  cegły ceramicznej i pustaka betonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych, strop nad piwnicą ceglany, nad parterem żelbetonowy, na poddaszu drewniany,  dach z drewnianą konstrukcją pokryty blachą ocynkowaną, tynki wapienno- cementowe i płytki ceramiczne, posadzki pokryte wykładziną PCV, płytkami ceramicznymi, w poddaszu parkiet i panele podłogowe, stolarka drewniana, okna PCV , instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna, elewacja z tynku cementowo- wapiennego. 

 

Budynek gospodarczy parterowy o konstrukcji murowanej o powierzchni zabudowy 48,96 m2 , powierzchni użytkowej 39,19 m 2 i kubaturze 146,88 m3 . Fundamenty żelbetowe, ściany z pustaka żużlobetonowego na zaprawie cementowo- wapiennej, stropodach żelbetowy pokryty papą na lepiku, posadzka gładź cementowa, instalacja elektryczna, elewacja z tynku cementowego. Budynek w średnim stanie technicznym, zużyty czasem prawidłowego użytkowania.

Lp.

Nr       działki

Pow.                    ( m 2)

Nr  KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie                    w planie

Położenie

Cena wywoławcza nieruchomości brutto (zł)

Wadium (zł)

 

1.

 

127

 

1700

 

RZ1D00016074/1

zabudowana

brak

Bukowa

198 000,00

20 000,00

 

II PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W BRZOSTKU W DNIU 28 LUTEGO 2020 ROKU O GODZ. 10 30   W SALI KONFERENCYJNEJ

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku Nr 32 85890006 0080 0210 2020 0006, prowadzony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział w Brzostku w taki sposób, aby w dniu 24 lutego 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym urzędu.                                                                                                                                                                            

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później   niż przed upływem 3 dni od dnia : odwołania przetargu; zamknięcia przetargu; unieważnienia przetargu; zakończenia przetargu. Gmina Brzostek zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od podpisania umowy, w szczególności nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy określonym przez organizatora przetargu w zawiadomieniu, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

  Uwaga: Nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji gruntów i budynków bez okazania granic.  W razie wyniesienia  granic na gruncie, koszty pokrywa kupujący. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

I Publiczny Przetarg Ustny na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Bukowej,  ozn. nr ewid. 127 położonej w położonej w Bukowej  wyznaczony na dzień 08.11.2019r., na godz. 10 30, zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak wpłaty wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej http://bipbrzostek.mserwer.pl/

Brzostek, dnia 09.01.2020 r.

 

 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz