Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Ochrona Danych Osobowych: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku
z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE Nr 119)
informuję, iż:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzostku.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem Burmistrzem Brzostku można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@brzostek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Urząd Miejski w Brzostku, ul Rynek 1, 39-230 Brzostek

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pomocą e-mail iod@brzostek.pl  z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań
wojskowo – obronnych :

 

  • Rejestracji prowadzonej na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia  kwalifikacji wojskowej
  • Nakładania obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych
    ( przeznaczania nieruchomości i rzeczy ruchomych do realizacji świadczeń)
  • Reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
  • Wypłat rekompensat utraconego wynagrodzenia w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
  • Wydawanie decyzji o uznaniu za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy:

 

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U 2019, poz. 1541

z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.)
  • - Art. 6 ust. 1 lit.  c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oznacza że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być:

- organy i podmioty wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności: Wojskowa Komenda Uzupełnień, Wojewódzki Sztab Wojskowy

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla urzędów gmin
( B10- tj. 10 lat od zakończenia sprawy)

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do treści swoich danych art. 15 RODO

- prawo ich sprostowania art. 16 RODO

- ograniczenia przetwarzania danych art. 18 RODO oraz ich usunięcia,

- prawo do cofnięcia zgody ( jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

-prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z realizacji  ustawy

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U 2019, poz. 1541 z późn. zm.)

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu w tym profilowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 i 4 RODO

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz